Bedrijvendemografie volgens de Europese norm

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het doel van bedrijvendemografie volgens de Europese norm is het voorzien van data over bedrijvendynamiek. Dit uit zich in een aantal thema’s:

  • De actieve bedrijvenpopulatie
  • Bedrijfsoprichtingen
  • Overlevers, gevolgd tot 5 jaar na oprichting
  • Bedrijfsopheffingen
  • Snelgroeiende bedrijven
  • Dynamiek van bedrijven die optreden als werkgevers

Domeinbeschrijving

CBS volgt de Europese definitie van een bedrijf. Een bedrijf heeft één of meer locaties (vestigingen) waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. In de statistieken over bedrijvendemografie worden alle bedrijven echter slechts één keer meegeteld, ongeacht het aantal vestigingen. Er zijn aparte tabellen beschikbaar over de aantallen bedrijfsvestigingen.

De bedrijven worden ingedeeld naar bedrijfstak, bedrijfsgrootte en rechtsvorm. De bedrijfstak van een bedrijf wordt geclassificeerd op basis van de economische hoofdactiviteit van het bedrijf volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De bedrijfsgrootte wordt bepaald aan de hand van het aantal werkzame personen van het bedrijf.

Aanvang onderzoek

De cijfers over bedrijvendemografie volgens de Europese norm zijn beschikbaar vanaf 2010.

Frequentie

De cijfers over bedrijvendemografie volgens de Europese norm zijn beschikbaar op jaarbasis.

Publicatiestrategie

De cijfers over bedrijvendemografie volgens de Europese norm worden gepubliceerd tot en met het verslagjaar twee jaar vóór het huidige jaar (T – 2). Cijfers zijn definitief tot en met 4 jaar geleden (T – 4). Cijfers over verslagjaren (T – 2) en (T – 3) hebben een voorlopig karakter.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De statistieken over het thema bedrijvendemografie zijn gebaseerd op de informatie uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van CBS.

Globale structuur integratiekader

Het ABR wordt samengesteld uit een combinatie van registraties van de Kamer van Koophandel (KvK), de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en De Nederlandsche Bank (DNB). Het ABR bevat informatie over onder andere de economische activiteit, grootte en rechtsvorm van een bedrijf.

Met ingang van april 2014 is CBS het Handelsregister (HR) als enige bron van eenheden gaan gebruiken. Gegevens van de belastingdienst leiden daarmee niet langer tot het opvoeren van eenheden maar worden nog wel gebruikt voor het vaststellen van economische activiteit ervan. Deze methodewijziging is teruggelegd tot het begin van de huidige reeks (2007).
Voor de meest complexe, vaak internationale concerns gebeurt de vaststelling van de (dochter)bedrijven in Nederland in samenspraak met het concern. Ook de hoofdactiviteit van het bedrijf wordt dan samen met het concern vastgesteld.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers over bedrijvendemografie vormen vanaf 2007 een stabiele reeks zonder methode- of trendbreuken en zijn daarmee voor alle perioden vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Met beschrijving kwaliteitsstrategie wordt bedoeld een kort overzicht van de diverse maatregelen die genomen zijn om de cijfers zo goed mogelijk te krijgen.

Revisies

Geen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Handmatige en geautomatiseerde controles op gebeurtenissen in het ABR die van invloed kunnen zijn op de cijfers.