Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa; maandcijfers

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het doel is om snelle informatie te geven over de ontwikkeling van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa in Nederland. Deze statistiek is een belangrijke conjunctuurindicator.

Statistische eenheid

Het gaat om het volume van de investeringen in materiële vaste activa door alle vennootschappen, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk.

Aanvang onderzoek

De eerste maand in de reeks betreft januari 2005. De reeks is op 20 september 2010 voor het eerst gepubliceerd.

Frequentie

Op maandbasis.

Publicatiestrategie

De gegevens worden zes tot zeven weken na de verslagmaand gepubliceerd. De gegevens betreffen jaar-op-jaarmutaties van het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa. Alle cijfers zijn beschikbaar via StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast verschijnt er elke maand een nieuw conjunctuurbericht.
De cijfers over 2005, 2006 en 2007 zijn definitief. De cijfers over 2008, 2009 en 2010 zijn voorlopig en kunnen bij elke nieuwe publicatie worden bijgesteld.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

De jaar-op-jaarmutaties worden berekend met behulp van een econometrisch model. In het model zijn de volgende bronstatistieken opgenomen:
- De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa uit de kwartaalrekeningen;
- Maandcijfers over de omzet in de bouw;
- Maandcijfers over de productie van elektro en elektrische apparaten;
- Maandcijfers over de voor wederuitvoer gecorrigeerde invoer van machines en vervoermaterieel;

Er wordt gebruik gemaakt van de zogeheten 'state space' benadering om hoge frequentie interpolatie te verrichten.

Voor meer gedetailleerde beschrijvingen hiervan wordt verwezen naar het artikel "A monthly indicator of private fixed capital formation: a model based approach" van Van Ruth (2010).

Waarnemingsmethode

Er is dus geen sprake van directe waarneming.

Berichtgevers

Niet van toepassing.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De cijfers worden aangepast aan de uitkomsten van de kwartaalrekeningen. Verder wordt ook constant bijgehouden in hoeverre de eerste uitkomsten van deze maandindicator overeen komen met die van de kwartaalrekeningen.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Deze indicator geeft snelle informatie over de ontwikkeling van de bedrijfsinvesteringen. De eerste uitkomsten van de maandindicator komen goed overeen met die van de kwartaalrekeningen. Toch kunnen er in de eerste maanden na publicatie bijstellingen komen als gevolg van nieuwe informatie. Na verloop van tijd worden deze bijstellingen kleiner.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Elk kwartaal wordt bekeken in hoeverre de eerste uitkomsten van de maandindicator overeen komen met de uitkomsten van de kwartaalrekeningen. Indien de eerste uitkomsten onvoldoende overeen komen met die van de kwartaalrekeningen zal actie ondernomen worden en bekeken worden of het model moet worden aangepast.