Banen van werknemers naar woon- en werkregio

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het in kaart brengen van het aantal banen van werknemers per woon- en werkregio en de afstand over de weg tussen de centra van de woongemeente en de werkgemeente.

Doelpopulatie

Banen van werknemers in Nederland.

Statistische eenheid

Baan van werknemer.

Aanvang onderzoek

De statistiek is vernieuwd per verslagjaar 2014, waarbij is overgegaan op afstanden over de weg in plaats van hemelsbrede afstanden. Ook worden vanaf 2014 de afstanden van banen van mensen die wonen en werken in dezelfde gemeente gepubliceerd, waarbij de afstand over de weg tussen de wijk waar men woont en de wijk waar men werkt wordt gebruikt.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratie.

Waarnemingsmethode

Uit de Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL) worden de banen geselecteerd, met de daarbij behorende woongemeente.  De werkgemeente van elke baan is afgeleid uit de Statistiek Werkgelegenheid en Lonen, banen naar regio.

Berichtgevers

Alle bedrijven en instellingen met werknemers die zijn opgenomen in de decemberwaarneming van SWL.

Steekproefomvang

Circa 7,8 miljoen banen

Controle- en correctiemethoden

Er wordt door bereikcontrole gecontroleerd op plausibiliteit.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Er kan sprake zijn van meet-en/of procesfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Door de verschillende gemeente herindelingen op te nemen wordt het mogelijk gemaakt om éénduidig verschillende jaren met elkaar te vergelijken.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Het CBS werkt nauw samen met UWV en Belastingdienst aan verdere kwaliteitsverhoging. Hierbij is de strategie om de kwaliteit van de aangiften zo veel mogelijk te verbeteren, zodat het CBS zo weinig mogelijk hoeft te corrigeren.
Het CBS bewaakt de kwaliteit door het beoordelen van de plausibiliteit van tijdreeksen van een groot aantal aggregaten en in voorkomende gevallen van individuele bedrijfs- of baandata