Banen van werknemers in Caribisch Nederland

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een beschrijving geven van banenvan werknemers die werken op de eilanden van Caribisch Nederland.

Doelpopulatie

Alle banen van werknemers die onder de loonheffing vanCaribisch Nederland vallen. Banen van buitenlanders die een lange tijd in Caribisch Nederland werken vallen hier ook onder. Er gelden geen beperkingen op basis van leeftijd of arbeidsduur. Zelfstandigen vallen buiten dit onderzoek.

Statistische eenheid

Baan. Omdat bij elke baan een persoon en bedrijf hoort, kunnen banen ook getypeerd worden naar persoons- en bedrijfskenmerken.

Aanvang onderzoek

Sinds 2011 verzamelt de Belastingdienst Caribisch Nederland loongegevens van werknemers. In het jaar 2014 heeft het CBSvoor het eerst de gegevens van 2011, 2012 en 2013 verwerkt en gepubliceerd.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

In juni worden de cijfers overhet voorgaande jaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Werkgevers op Caribisch Nederland zijn verplicht om loongegevens van werknemers aan de Belastingdienst door te geven. Het CBS ontvangt deze gegevens van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Het gaat om informatie op baanniveau over onder andere loon, loontijdvak en persoons- en bedrijfsgegevens.

De gegevens van de Belastingdienst worden gekoppeld met persoonsgegevens vanuit de bevolkingsadministratie (PIVA) en bedrijfsgegevens die bij de Kamers van Koophandel (KvK) op Caribisch Nederland aanwezig zijn.

Het belastingsysteem van Caribisch Nederland verschilt van dat van Nederland. Daarom worden de gegevens op het CBS apart verwerkt en gepubliceerd.

Berichtgever

Belastingdienst Caribisch Nederland

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid van de dataset. Ook wordt gekeken of de ontwikkeling met voorgaande jaren plausibel is. Waar nodig worden de gegevens gaafgemaakt. Ontbrekende gegevens worden geschat en er wordt gecontroleerd op interne consistentie van de verschillende variabelen.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Werkgevers zijn verplicht om loongegevens van werknemersover het voorgaande jaar in januari aan de Belastingdienst op te sturen. Vanaf 2012 wordt voor het eerst met deze informatiestroom gewerkt. De verwachting is dat de kwaliteit van de cijfers in de loop der jaren zal toenemen door verbeterslagen die hierna worden doorgevoerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens vanaf 2011 zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.