Balassa index

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het publiceren van gegevens over de specialisatie van de Nederlandse export in goederen ten opzichte van de export door de EU (exclusief Nederland).

Aanvang onderzoek

De huidige opzet van de statistiek internationale handel in goederen, waarop de cijfers gebaseerd zijn, dateert van 1 januari 1993. Cijfers over de specialisatie van de Nederlandse export zijn beschikbaar vanaf 1996.

Frequentie

De frequentie van rapporteren is jaarlijks. De frequentie van verzamelen, in de statistiek internationale handel in goederen, is doorlopend.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde jaarcijfers zijn definitief.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Databronnen

Voor de Nederlandse handel met de EU-lidstaten (Intrahandel) wordt gebruik gemaakt van een CBS-enquête op basis van vrijstellingen. Voor de Nederlandse handel met de niet-EU-landen (Extrahandel) wordt voornamelijk een registratie van de douane aangewend. De cijfers over de handel van de EU (exclusief Nederland) zijn afkomstig van Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie. Deze ontvangt de cijfers van de afzonderlijke lidstaten, die ieder hun eigen manier van dataverzameling hebben.

Waarnemingsmethode

Maandelijks ontvangt het CBS van bedrijven en van de douane gegevens over de import en export van goederen. Van de handel met landen die geen lidstaat zijn van de EU doen bedrijven aangifte bij de douane, of sturen de informatie rechtsreeks naar het CBS. Het CBS ontvangt van deze aangiften een kopie of maakt gebruik van informatie uit het geautomatiseerde aangiftesysteem van de douane. Gegevens over de handel tussen Nederland en EU-lidstaten krijgt het CBS rechtstreeks van bedrijven.

Steekproefomvang

Alle bedrijven met handel binnen de EU boven de vrijstellingsdrempel zijn opgaveplichtig voor de statistiek van de internationale handel in goederen. Alle bedrijven met handel buiten de EU zijn opgaveplichtig voor de statistiek van de internationale handel in goederen.

Controle- en correctiemethoden

De plausibiliteit wordt gecontroleerd aan de hand van tijdreeksen. Als er twijfels over deze plausibiliteit ontstaan, dan wordt gecontroleerd op een meer gedetailleerd niveau. Op detailniveau vindt controle en correctie plaats op grond van het belang van de ingezonden opgaven.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Met betrekking tot de nauwkeurigheid van de uitkomsten op detailniveau zijn een aantal indicatoren beschikbaar, namelijk:

  • mate van non-respons
  • vergelijking van de eigen uitkomsten met de uitkomsten van partnerlanden (asymmetrieën)
  • waardecorrecties voor verzekering en transportkosten (cif/fob-aanpassingen)
  • validaties met behulp van externe bronnen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De statistiek internationale handel in goederen kent zogenaamde methodebreuken. De in- en uitvoercijfers over 2008 zijn bijvoorbeeld op een iets andere wijze tot stand gekomen dan in de jaren ervoor. De oorzaken zijn het herzien van de afbakening tussen wederuitvoer en doorvoer, en het meetellen van enkele bedrijven die ten onrechte niet in de statistiek Internationale Handel zaten. Dit had geen grote gevolgen voor de totaalcijfers van de in- en uitvoer, die hierdoor minder dan 1 procent afwijken dan wanneer deze wijzigingen niet waren doorgevoerd. Op detailniveau, zoals in deze tabel, kunnen echter relatief grotere verschillen voorkomen. Meer informatie over deze methodebreuk en de gevolgen voor de cijfers is te vinden op de Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen van de Themapagina Internationale Handel.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Maatregelen om cijfers zo goed mogelijk te publiceren:

  • Rappelleren en andere maatregelen om non-respons terug te brengen
  • Gebruiksvriendelijke software gratis ter beschikking stellen
  • Verschillenonderzoek
  • Controlesysteem optimaliseren.