Audiovisuele diensten

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het beschrijven van de bedrijfseconomische situatie van de sector audiovisuele diensten volgens SBI 1993.

Doelpopulatie

Bedrijfseenheden binnen de bedrijfstak audiovisuele diensten volgens het bedrijvenregister en de SBI 1993.

Statistische eenheid

Bedrijfseenheden.

Aanvang onderzoek

1996.

Frequentie

Tweejaarlijks.

Publicatiestrategie

Voorlopig/definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door gebruik te maken van een steekproef uit de klassen 92.1, 92.2 en 92.3 van SBI 1993.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke enquêtering van bedrijven.

Berichtgevers

Bedrijven en instellingen met personeel.

Steekproefomvang

Ongeveer 2100.

Controle- en correctiemethoden

Het data bestand wordt gecorrigeerd in geval van geconstateerde fouten. Optellingen of schattingen op SBI-klasse niveau worden op plausibiliteit gecheckt (bedrijfstakinformatie en gegevens van voorgaande onderzoeken).

Weging

Ratioschatters en regressieanalyse.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De respons binnen deze SBI-klassen is laag. De populatie is daarnaast heterogeen. Daarom is er sprake van oversampling.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De reeks van verslagperiode 1999 tot en met 2005 is vergelijkbaar. In deze periode wordt gebruik gemaakt van een steekproef. De financiële informatie van niet-geënquêteerde bedrijven wordt geschat door gebruik te maken van BTW gegevens. In de periode tot 1999 wordt eveneens gebruik gemaakt van een steekproef. Vanaf 2005 wijzigt de vragenlijst en zodoende het onderzoek.