Attractieparken

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek Attractieparken geeft een beschrijving van het personeel in loondienst, de baten en lasten en het aantal bezoekers van bedrijven en organisaties waarvan de hoofdactiviteit is het aanbieden van faciliteiten in de sfeer van de intensieve dagrecreatie.

Doelpopulatie

Nederlandse bedrijven en organisaties met als hoofdactiviteit het aanbieden van faciliteiten in de sfeer van de intensieve dagrecreatie.

Statistische eenheid

Bedrijven en organisaties opgenomen in het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) van het CBS in de klassen 93.21.1 (Pret- en themaparken) van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

Aanvang onderzoek

De eerste statistiek is samengesteld over 1998. Over 2000 is geen statistiek samengesteld.

Frequentie

Tweejaarlijks.

Publicatiestrategie

Om de twee jaar verschijnen in het vierde kwartaal de definitieve cijfers over het voorafgaande jaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Enquêtering door CBS.

Berichtgevers

Bedrijven en organisaties met als hoofdactiviteit het aanbieden van faciliteiten in de sfeer van de intensieve dagrecreatie (SBI 93.21.1).

Steekproefomvang

Integrale waarneming.

Controle- en correctiemethoden

De (gedeeltelijk) ontbrekende of incorrecte informatie wordt geschat op basis van informatie van dezelfde berichtgever over eerdere verslagperioden, en op basis van gemiddelden en verdeelfracties van andere, maar vergelijkbare berichtgevers in de lopende verslagperiode.

Weging

De populatietotalen worden bepaald door de responsuitkomsten te wegen naar grootteklasse van het aantal werkzame personen van de doelpopulatie in het ABR.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het populatiekader (het ABR) zal nooit foutloos zijn. Als fouten worden overdekking en onderdekking onderscheiden. De overdekking bestaat uit eenheden die ten onrechte in het kader zijn opgenomen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer bestaan of in een andere eenheid zijn opgegaan. Onder de onderdekking wordt het ontbreken van eenheden verstaan, bijvoorbeeld omdat zij later (met vertraging) in het kader worden opgenomen. De respons van de statistiek is gemiddeld 75 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De reeks is vergelijkbaar vanaf de verslagperiode 1998.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De gegevens worden op individueel niveau consistent gemaakt.