Asiel en Verblijf

Wat behelst het onderzoek

Doelpopulatie

De tabellen in het thema Asiel en verblijf bevatten informatie over mensen die een asielverzoek in Nederland hebben gedaan of een vergunning hebben gekregen om in Nederland te verblijven. Daarnaast is er informatie over het aantal derdelanders aan wie, aan de Schengenbuitengrens, illegale aanwezigheid is vastgesteld, de toegang tot Nederland is geweigerd, verplicht zijn te vertrekken en aantoonbaar zijn vertrokken.

Statistische eenheid

Asielverzoeken, nareizende gezinsleden, uitgenodigde vluchtelingen, verleende verblijfsvergunningen (asiel en regulier), aangetroffen illegalen, personen aan wie de toegang tot Nederland aan de grens is geweigerd en personen die Nederland moeten verlaten.

Aanvang onderzoek

1980

Frequentie

Jaarlijks, asielverzoeken en nareizende gezinsleden ook per kwartaal en maandelijks

Jaarlijks, kwartaal en maand.

Publicatiestrategie

Alle cijfers worden eerst voorlopig gepubliceerd. Bij de publicatie van een nieuw jaar wordt het voorgaande jaar definitief gemaakt. De maandelijkse en kwartaal cijfers van de asielverzoeken en nareizende gezinsleden zijn eerst voorlopig en worden in januari van het volgende jaar definitief gemaakt.
Als een nationaliteit in één verslagperiode meer dan vijftig is, dan wordt deze getoond in de tabel voor alle verslagperioden van die tabel.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale telling op basis van registratie

Waarnemingsmethode

CBS ontvangt bestanden in elektronische vorm.

Berichtgevers

De cijfers voor de verschillende statistieken worden verstrekt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Directie Regie Migratieketen en Eurostat. Daarnaast verstrekken deze partners, Nidos en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) informatie voor de statistieken van Eurostat. Voor één tabel hiervoor levert het UWV informatie op persoonsniveau.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Aangeleverde bestanden worden gecontroleerd op technische correctheid en op interne consistentie. De gegevens worden in principe integraal overgenomen.

Weging

De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Goed, integrale telling

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Bij asielverzoeken is vóór 2007 alleen het totaal aantal asielverzoeken bekend en is geen onderscheid te maken naar eerste en volgende asielverzoeken.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er is controle op de interne consistentie en volledigheid. De juistheid van de informatie wordt getoetst aan de door de berichtgever gepubliceerde informatie.