Asiel en Verblijf

Wat behelst het onderzoek

Doelpopulatie

Aantallen asielzoekers en nareizende gezinsleden naar nationaliteit, leeftijd en geslacht. Daarnaast informatie over aantallen aan niet-Nederlanders verleende verblijfsvergunningen, personen van wie de illegale aanwezigheid in Nederland is vastgesteld, personen aan wie de toegang tot Nederland aan de grens is geweigerd en vertrek van personen zonder recht op (voortgezet) verblijf.

Statistische eenheid

Asielverzoeken, nareizende gezinsleden, uitgenodigde vluchtelingen, verleende verblijfsvergunningen (asiel en regulier), aangetroffen illegalen, personen aan wie de toegang tot Nederland aan de grens is geweigerd en personen die Nederland moeten verlaten.

Aanvang onderzoek

1980

Frequentie

Jaarlijks, asielverzoeken en nareizende gezinsleden ook per kwartaal en maandelijks

Publicatiestrategie

De cijfers voor asielverzoeken en nareizende gezinsleden zijn eerst voorlopig en worden in januari van het volgende jaar definitief. Overige cijfers zijn definitief. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien, doordat nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer dit het geval is, wordt deze nieuwe informatie door CBS meegenomen. Zodra er in een jaar meer dan vijftig eerste asielverzoeken van een nationaliteit worden ingediend, wordt deze nationaliteit apart in de tabellen opgenomen.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale telling op basis van registratie

Waarnemingsmethode

CBS ontvangt bestanden in elektronische vorm.

Berichtgevers

De cijfers over asielverzoeken, uitgenodigde vluchtelingen, verblijfsvergunningen, aangetroffen illegalen en vertrek zijn afkomstig van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De gegevens over personen aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd worden geleverd door de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie. De internationale cijfers over asielverzoeken zijn afkomstig van Eurostat en United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Aangeleverde bestanden worden gecontroleerd op technische correctheid en op interne consistentie. De gegevens worden in principe integraal overgenomen.

Weging

De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Goed, integrale telling

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Bij asielverzoeken is vóór 2007 alleen het totaal aantal asielverzoeken bekend en is geen onderscheid te maken naar eerste en volgende asielverzoeken.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er is controle op de interne consistentie en volledigheid. De juistheid van de informatie wordt getoetst aan de door de berichtgever gepubliceerde informatie.