Algemene Ouderdomswet uitkeringenstatistiek

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Algemene Ouderdomswet uitkeringenstatistiek geeft informatie over aantallen uitkeringen en aantallen personen met een uitkering die, als gevolg van het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd), worden verstrekt in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Doelpopulatie

Personen woonachtig in Nederland en buitenland vanaf de AOW-leeftijd die verzekerd zijn voor de AOW.

Statistische eenheid

Personen met een AOW-uitkering.

Aanvang onderzoek

Voor personen met een AOW-uitkering: januari 2013.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Data over AOW-uitkeringen op registratiebasis: 

De voorlopige cijfers worden binnen twee maanden na het verstrijken van de verslagperiode gepubliceerd (op uiterlijk de laatste werkdag van de maand). Twee maanden na publicatie worden de cijfers definitief.

Data over personen met een AOW-uitkering op transactiebasis:

De voorlopige cijfers in de vorm van ramingen worden binnen twee maanden na het verstrijken van de verslagperiode gepubliceerd (op uiterlijk de laatste werkdag van de maand). Vijf maanden na de verslagmaand worden nader voorlopige cijfers gepubliceerd die zijn gecorrigeerd voor drie maanden nagekomen informatie. Een jaar na publicatie van de voorlopige cijfers worden deze cijfers definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratie. De bestanden worden ten behoeve van de publicaties verrijkt met gegevens uit andere bestanden, zoals de Basisregistratie Personen (BRP).

Waarnemingsmethode

Secundaire, integrale waarneming.

Berichtgevers

Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Steekproefomvang

Niet van toepassing. De SVB levert een integrale registratie aan.

Controle- en correctiemethoden

De relevante velden worden gecontroleerd op het juiste waardenbereik en er vinden relationele controles plaats. Ook mogen geen onverklaarbare verschillen voorkomen met de cijfers van de vorige maand. Waar mogelijk worden waarden van variabelen (automatisch) gecorrigeerd. Als echter het aantal signaleringen van (mogelijk) onjuiste waarden te hoog is, wordt de SVB gevraagd om een herlevering of om een verklaring.

Ten behoeve van cijfers over personen met een AOW-uitkering wordt de transactie-methodiek toegepast. Om de gegevens van de personen met een uitkering voor een bepaalde maand (t) vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de informatie behorend bij de verslagmaand (t) en van de drie daaropvolgende maanden (t+1, t+2 en t+3). Informatie over de verslagmaand die daarna (t+4 en later) nog beschikbaar komt, wordt niet meer meegenomen. De nagekomen informatie is vooral van belang voor een juiste bepaling van aanvang en beëindiging van een uitkering. Ook de betalingen die zijn gedaan in het kader van de betreffende uitkering zijn belangrijk. Zo wordt een uitkering die in de verslagmaand en in de drie maanden aansluitend op de verslagmaand niet daadwerkelijk tot uitbetaling is gekomen, niet als een lopende uitkering in die verslagmaand beschouwd. Binnen de transactie-methodiek wordt deze uitkering een nuluitkering genoemd. Wanneer in één van de drie opvolgende maanden wel een betaling heeft plaatsgevonden, wordt de uitkering in de verslagmaand wel als lopend beschouwd.

Weging

De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.
Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Maandcijfers over uitkeringen worden gebaseerd op het aantal AOW-uitkeringen zoals die in de betreffende maand zijn verstrekt en als zodanig zijn geregistreerd in de administratie van de SVB (registratie-methodiek). In het registratiebestand van de SVB zitten echter administratieve vertragingen. Voor het bepalen van de maandcijfers over personen met een uitkering wordt daarom gecorrigeerd voor nuluitkeringen en nagekomen informatie in de drie maanden volgend op de verslagmaand (transactie-methodiek). De drie meest recente maanden zijn het minst nauwkeurig, omdat vanwege het nog (gedeeltelijk) ontbreken van nagekomen informatie een raming noodzakelijk is. Voor eerdere maanden kan wel de transactiemethode worden toegepast en daardoor kan voor die maanden het aantal personen nauwkeuriger worden bepaald.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Trendbreuken als gevolg van veranderingen in de wetgeving worden verklaard.