Afvalwaterzuivering bij bedrijven en instellingen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de zuivering van afvalwater in particuliere afvalwaterzuiveringsinstallaties bij bedrijven en instellingen (awzi’s).

Doelpopulatie 

Particuliere afvalwaterzuiveringsinstallaties bij bedrijven en instellingen. Het gaat om het aantal en de capaciteit van de particuliere zuiveringsinstallaties, evenals om de hoeveelheden zuiveringsslib per verwerkingsmethode. Er zijn gegevens per provincie, sbi-bedrijfsklasse, bestemming van het gezuiverde afvalwater, slibsoort, klasse van droge stof en zuiveringstype van de installatie.

Statistische eenheid 

Bedrijfseenheid.

Aanvang onderzoek 

1990. In StatLine begint de tijdreeks bij 1993.

Frequentie 

Jaarlijks.

Publicatiestrategie 

Definitieve cijfers worden ruim een jaar na het verslagjaar gepubliceerd in de StatLinepublicaties over particuliere afvalwaterzuivering.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor bedrijven die verplicht of via een convenant een milieujaarverslag maken, worden de basisgegevens via het zogenaamde elektronische milieujaarverslag (e-MJV) verkregen. De overige bedrijven worden via een schriftelijke enquête benaderd.

Waarnemingsmethode 

De bedrijven die via het e-MJV rapporteren zitten jaarlijks in de waarneming. Van de bedrijven die een schriftelijke enquête ontvangen, wordt circa eenderde jaarlijks in het onderzoek meegenomen, op basis van hun aandeel in de totale slibproductie.
De overige bedrijven representeren slechts een klein deel van de totale zuiveringsslibproductie en worden alternerend eens per drie jaar geënquêteerd.

Berichtgevers 

Alle particuliere bedrijven en instellingen met een eigen zuiveringsinstallatie voor afvalwater. Dit zijn merendeels bedrijven in de industrie (code 10 t.e.m. 33 volgens SBI2008) en milieudienstverlening (code 37 t.e.m. 39 volgens SBI2008). Totaal betreft het circa 600 vestigingen van bedrijven.

Steekproefomvang 

Circa 350 vestigingen van bedrijven.

Controle- en correctiemethoden 

De gegevens worden vergeleken met de cijfers van eerdere jaren. De totale slibproductie wordt bovendien gerelateerd aan de omvang van de zuiveringsinstallatie, het zuiveringstype en het soort bedrijfstak. Op basis van technisch-inhoudelijke kennis wordt eventueel een correctie doorgevoerd.

Weging 

Er vindt een ophoging plaats voor de non-respons voor zuiveringsslib dat niet als chemisch afval wordt aangemerkt. Dit gebeurt onder meer op basis van gegevens van het voorgaande jaar (extrapolatie per bedrijf) en door middel van afstemming met gegevens uit de CBS-enquête Bedrijfsafvalstoffen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

Vanwege de hoge slibverwerkingskosten worden de hoeveelheden slib per afzetbestemming redelijk nauwkeurig waargenomen door de bedrijven die het slib produceren.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

De gepresenteerde resultaten vanaf 1993 zijn goed met elkaar vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

De uiteindelijk geaggregeerde gegevens ondergaan een plausibiliteitcontrole door vergelijking met voorgaande jaren.