Afgedane Mulderfeiten

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het publiceren van gegevens over alle afgedane feiten die afgehandeld zijn binnen de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Deze wet is beter bekend onder de naam Wet Mulder en omvat verkeersovertredingen waarbij geen sprake is geweest van schade of letsel. De afhandeling van deze feiten wordt gedaan door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Doelpopulatie

Alle bij het CJIB afgedane feiten die onder de Wet Mulder vallen.

Statistische eenheid

Mulderfeiten

Aanvang onderzoek

In 2015 zijn de eerste cijfers gepubliceerd over uitstroomjaren 2008 tot en met 2014.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden de definitieve cijfers over het voorgaande jaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming vanuit het registratiesysteem van het CJIB.

Waarnemingsmethode

Rechtstreekse elektronische datalevering vanuit het registratiesysteem van het CJIB.

Berichtgevers

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

CBS controleert de verkregen gegevens op volledigheid en inconsistenties en past indien nodig en na overleg met het CJIB de bronbestanden aan. Tevens worden de gegevens vergeleken met de door het CJIB gepubliceerde cijfers.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Er is sprake van integrale waarneming. De cijfers worden afgerond op 5-tallen.

Volgtijdige vergelijkbaarheid

De gegevens zijn vergelijkbaar in de tijd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door het CJIB geleverde bestanden worden na binnenkomst door CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg verbeteringen in het bronbestand aangepast.