Verkeersdoden

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het publiceren van gegevens over alle personen die zijn overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond. In afwijking van de doodsoorzakenstatistiek worden in deze statistiek ook buitenlanders die in Nederland komen te overlijden opgenomen.

Doelpopulatie

Alle personen die zijn overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond (dus ook niet-inwoners). Het statistiekjaar is hierbij gelijk aan het jaar waarin het ongeval plaatsvond en hoeft niet gelijk te zijn aan het jaar waarin de persoon is overleden. Zie ook definitie verkeersdode.

Statistische eenheid

Overleden personen.

Aanvang onderzoek

Sinds 1996.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De statistiek Verkeersdoden is een registratie van alle als gevolg van een verkeersongeval, dat in Nederland plaatsvond, overleden personen. De cijfers geven zo een beeld van de verkeersveiligheid van Nederland. Deze cijfers worden door het CBS gemaakt in samenwerking met Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Waarnemingsmethode

Voor iedere overledene dient een doodsoorzaakverklaring te worden ingevuld. Deze doodsoorzaakverklaring wordt of in een gesloten enveloppe via de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden of via een beveiligde elektronische verbinding direct digitaal naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd. Bij de arrondissementsparketten worden door het CBS bestanden met betrekking tot niet-natuurlijke dood inclusief verkeersdoden verzameld aan de hand van vragenlijsten. Van Rijkswaterstaat wordt een bestand met betrekking tot verkeersdoden verkregen uit de Verkeersongevallenregistratie.

De overledene wordt niet als verkeersdode geteld wanneer hij reeds als slachtoffer van 'moord' of van 'zelfdoding' is geteld.

Berichtgevers

De doodsoorzaakverklaringen moeten worden ingevuld door de arts die de overledene schouwt. Verder worden gegevens verkregen van de arrondissementsparketten en Rijkswaterstaat.

Registratieomvang

De afgelopen 5 jaar overleden jaarlijks tussen de 500 en 700 personen als gevolg van een verkeersongeval in Nederland.

Controle- en correctiemethoden

De volledigheid van de doodsoorzaakopgaven van de overleden inwoners van Nederland wordt gecontroleerd aan de hand van de ontvangen sterfterecords uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Voor niet-inwoners is er nog geen methode om de volledigheid te controleren. Er vindt correspondentie plaats met artsen over doodsoorzaakverklaringen die onduidelijk of incompleet zijn. De gegevens uit de verschillende bronnen worden met elkaar vergeleken en kunnen elkaars uitkomsten beïnvloeden voordat deze definitief worden. Tenslotte worden doodsoorzaken op betrouwbaarheid gecontroleerd.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Door het samenvoegen van gegevens uit verschillende bronnen wordt geprobeerd om de nauwkeurigheid zo groot mogelijk te krijgen.

Opeenvolgende vergelijkbaarheid

Doodsoorzaken krijgen codes toegewezen afkomstig uit de internationaal toegepaste codelijst, de zogenaamde International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) van de World Health Organisation (WHO). Vanaf het begin van de statistiek Verkeersdoden in 1996 wordt gewerkt met de Tiende Revisie van de ICD (ICD-10, WHO). Vanaf statistiekjaar 2013 wordt deels automatisch gecodeerd met het codeerprogramma IRIS. Dit heeft geen invloed op de codes van de verkeersdoden, want deze worden nog steeds handmatig gecodeerd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Niet van toepassing.