Ondernemersvertrouwen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het Ondernemersvertrouwen geeft aan in hoeverre de stemming onder de ondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven positief dan wel negatief is. Daarnaast geeft het de richting aan waarin de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product) zich naar verwachting zal ontwikkelen.

Doelpopulatie

Totaal bedrijfsleven met uitzondering van financiële bedrijven en nutsbedrijven.

Statistische eenheid

Bedrijfsvestigingen

Aanvang onderzoek

4e kwartaal 2008

Frequentie

Per kwartaal

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden gepubliceerd via de CBS-website in twee StatLine tabellen. Naast de indicator voor Nederland onderverdeeld naar bedrijfstakken wordt er eveneens een stemmingsindicator samengesteld naar regio (provincies).

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De informatie die wordt gebruikt voor het Ondernemersvertrouwen is afkomstig uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Per bedrijfstak worden de saldi van enkele indicatoren gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en in de bouw en de industrie voor een structurele vertekening (bias). Na correctie worden de saldi gemiddeld, om zo het ondernemersvertrouwen voor een bedrijfstak en provincie te berekenen. Het ondernemersvertrouwen van de bedrijfstakken/provincies wordt gewogen gemiddeld om het ondernemersvertrouwen voor Nederland als geheel te berekenen.

Waarnemingsmethode

Er vindt geen afzonderlijke waarneming plaats voor het Ondernemersvertrouwen; de beschikbare resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) vormen de basis.

Berichtgevers

Bedrijfsvestigingen.

Steekproefomvang

De steekproef van de bronstatistiek: het CBS verstuurt ongeveer 7500 enquêtes, waarvan er ongeveer 6000 worden ingevuld. Daarnaast wordt voor de gegevens over de bouwsector gebruik gemaakt van enkele honderden enquêtes die door het EIB worden afgenomen.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijfsvestigingen worden beoordeeld op plausibiliteit, volledigheid en consistentie. Voor niet responderende bedrijfsvestigingen worden opgaven geïmputeerd (geschat).

Weging

Bij het berekenen van de uitkomsten wordt rekening gehouden met het aandeel dat een bedrijfstak heeft in de toegevoegde waarde van het Nederlandse bedrijfsleven.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De uitkomsten betreffen verwachtingen van ondernemers die in hoge mate correleren met de op een later moment beschikbaar komende gegevens van de ontwikkeling van het bbp.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De methode bij de statistische verwerking van de gegevens binnen de bronstatistiek is erop gericht om de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de uitkomsten te garanderen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt bij de bronstatistiek gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.