Mineralenbalans landbouw

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het vaststellen van de balansgegevens van de mineralen stikstof en fosfor binnen de landbouw in Nederland

Doelpopulatie 

Aanvoer en afvoer van stikstof en fosfor binnen de sector landbouw in Nederland.

Statistische eenheid 

Aanvoer (dierlijke mest, kunstmest, luchtdepositie en overige aanvoer) en afvoer (stikstofvervluchtiging en afvoer via gewassen) van stikstof en fosfor op agrarische bedrijven in Nederland.

Aanvang onderzoek 

1990.

Frequentie 

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers worden circa vijftien maanden na verslagjaar gepubliceerd. Door het voortdurend toepassen van verbeterde berekeningsmethoden en het gebruik van nieuwe gegevensbronnen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend. De door CBS gepubliceerde cijfers op de website zijn consistent met die uit de landelijke Emissieregistratie en het Compendium voor de Leefomgeving.

Reguliere publicaties:
StatLine: Mineralenbalans landbouw
Compendium: Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond
Compendium: Nutriëntenoverschotten in de landbouw
Compendium: Balans van stikstof in de landbouw
Compendium: Balans van fosfor in de landbouw

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Dit onderzoek kenmerkt zich door de grote diversiteit aan statistieken en databronnen op basis waarvan elke soort aanvoer c.q. afvoer berekend wordt. Zo worden de hoeveelheidsgegevens uit o.a. de meststatistieken en de oogst-ramingen via op (literatuur)onderzoek gebaseerde factoren omgerekend naar hoeveelheden stikstof en fosfor.

Waarnemingsmethode 

De voor de mineralenbalans gebruikte meststatistiekcijfers (inclusief de ruwvoer-oogstramingen en de stikstofemissies naar lucht) komen overeen met de cijfers die vastgesteld zijn binnen ‘Werkgroep Uniformering berekeningswijze Mest- en mineralencijfers’ (WUM) en de vastgestelde cijfers binnen het ‘National Emission Model Agriculture’ (NEMA).
De oogstramingscijfers voor de gewassen anders dan ruwvoer zijn gebaseerd op de CBS-oogstramingsstatistieken. De luchtdepositie-cijfers zijn gebaseerd op de indicator ‘vermestende depositie’ op het Compendium voor de Leefomgeving.

Berichtgevers

De grote diversiteit aan statistieken en databronnen komen van organisaties die actief participeren binnen het samenwerkingsverband Emissieregistratie en binnen allerlei andere organisatievormen die daaraan gekoppeld zijn.

Steekproefomvang 

Verschilt per soort aanvoer en afvoer, als gevolg van de grote diversiteit aan statistieken en databronnen die voor de berekening hiervan gebruikt wordt.

Controle- en correctiemethoden 

Naast de gebruikelijke controles binnen het jaarlijkse statistisch proces (trendanalyses e.d.) komt elk jaar in oktober een panel van mineralenbalansdeskundigen bij elkaar om o.a. de kwaliteitsaspecten van de mineralenbalanscijfers te bespreken.

Weging 

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

Door het gebruik van veel verschillende gegevensbronnen is het niet mogelijk de nauwkeurigheid van de diverse cijfers in exacte getallen uit te drukken.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Over het algemeen is de volgtijdelijke vergelijkbaarheid goed, doordat de systematiek van de berekeningen voor alle jaren dezelfde is. Bovendien wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, als gevolg van het voortdurend toepassen van verbeterde berekeningsmethoden en het gebruik van nieuwe gegevensbronnen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

Plausibiliteitscontrole vindt plaats aan de hand van trendanalyses en de toetsing aan informatie uit de landbouwpraktijk (o.a. via een expert panel). Daarnaast krijgt CBS elke twee jaar feedback van Eurostat over allerlei kwaliteitsaspecten als gevolg van een CBS-levering, in de oneven jaren, van de NL-mineralenbalansgegevens conform het EU Handbook on Nutrient budgets. De levering omvat een uitgebreide dataset, inclusief metadata over de gebruikte gegevensbronnen.