Milieurekeningen: Afvalbalans, afvalsoort naar sector

Wat behelst het onderzoek
Doel

Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS de afvalrekeningen samen. De afvalrekeningen bestaan uit een afvalbalans met gegevens over waar ons vaste afval vandaan komt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming).

Domeinbeschrijving

Uit de tabel zijn de stromen van verschillende afvalstoffen te volgen. De herkomst van de hoeveelheid afval bij huishoudens, verschillende bedrijfsklassen en import wordt gepresenteerd. Bij de bestemming van afval wordt een onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.

Aanvang onderzoek

Er is een tijdreeks vanaf 1990 beschikbaar met alleen de kerncijfertotalen. Vanaf 2008 zijn er ook meer gedetailleerde cijfers beschikbaar per afvalsoort naar sector.

Frequentie

De afvalrekeningen worden tweejaarlijks samengesteld.

Publicatiestrategie

De afvalrekeningen worden gepubliceerd op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de gegevens opgenomen in publicaties over groene groei en milieurekeningen.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De afvalrekeningen worden samengesteld op basis van de afvaldatabase van Rijkswaterstaat leefomgeving (RWS), waarin gegevens zijn samengebracht uit een aantal CBS afvalstatistieken en andere registraties en onderzoeken. De in- en uitvoer van afval komt uit de internationale handelsstatistiek. Uit verschillende bronnen, waar onder de productiestatistieken, wordt informatie verzameld over de inzet van afval als grondstof.

Globale structuur integratiekader

De afvalrekeningen maken deel uit van de milieurekeningen welke aansluiten bij de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Een belangrijk aspect in deze is dat de herkomst (productie plus import) altijd in balans moet zijn met de bestemming (Nederlandse verwerking plus export)van afval. Om dit te bewerkstelligen moeten de RWS brondata over de verwerking van Nederlands afval worden geconverteerd naar het verwerkte afval in Nederland. Ook worden discrepanties tussen de herkomst en bestemming weggewerkt. Door bovengenoemde aanpassingen wijken cijfers uit de afvalrekeningen in een aantal gevallen af van de afvalcijfers elders gepubliceerd.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De afvalrekeningen volgen de continuïteitsstrategie van de nationale rekeningen. Hierbij is het correct weergeven van ontwikkelingen belangrijker dan het niveau van een variabele.

Revisie

De afvalrekeningen zijn in 2016 om twee redenen gereviseerd. Ten eerste, de brondata voor cijfers van het jaar 2012 zijn iets veranderd. Als het gevolg hiervan is de hoeveelheid gestort afval naar boven bijgesteld. Ten tweede is de methode om de conversie van “Nederlands verwerkt afval” naar “afval verwerkt in Nederland” te maken verbeterd. Om deze conversie te maken moet een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheid ijzer die vrijkomt uit samengestelde producten (bijvoorbeeld auto’s). Met behulp van experts is, per afvalsoort, hier een nieuwe inschatting van gemaakt.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De afvalrekeningen vormen een gebalanceerd en geïntegreerd geheel. De resultaten worden geconfronteerd met afvaldata die elders gepubliceerd wordt.