Logiesaccommodaties

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het beschrijven van het aantal gasten en hun overnachtingen per type Nederlandse logiesaccommodatie.

Doelpopulatie

Nederlandse logiesaccommodaties:
- hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed & breakfasts met
minimaal 5 slaapplaatsen;
- huisjescomplexen en groepsaccommodaties met minimaal 10 slaapplaatsen.
- kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen.

Aanvang onderzoek

1998. In 2012 is een nieuwe reeks gestart (zie volgtijdelijke vergelijkbaarheid).

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Voorlopig/definitief.

 

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Steekproef uit de populatie samengesteld op basis van meerdere registers. De belangrijkste registers zijn afkomstig van het bedrijfschap Horeca en Catering, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, het Kamer van Koophandel-register en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Landelijke R&T Standaard.

Waarnemingsmethode

Elektronische en schriftelijke enquêtering van logiesaccommodaties.

Berichtgevers

Nederlandse logiesaccommodaties.

Steekproefomvang

Ongeveer 30 procent uit een populatie van 7 tot 8 duizend berichtgevers.

Controle- en correctiemethoden

Het databestand wordt onder andere gecontroleerd op uitschieters, afwijking ten opzichte van vorig jaar op individueel niveau en samengevoegde cijfers per gebied.

Weging

Regressieschatters.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het responscriterium is gemiddeld 75 procent (ketenbedrijven 95 procent). De respons die behaald wordt, varieert per maand.
In geval van te lage respons worden met name de bedrijven van de grote capaciteitsklassen en de ketens telefonisch gerappelleerd. Er wordt contact onderhouden met de contactpersonen van de ketens. Ditzelfde geldt voor de branche- organisaties. Dit contact heeft onder andere tot doel het belang van het invullen van de enquête te benadrukken.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers over de logiesaccommodaties zijn met ingang van verslagjaar 2012 niet meer geheel vergelijkbaar met eerdere jaren. Dit heeft meerdere oorzaken:
1.. Aanpassing aan internationale regelgeving over de afbakening van de populatie. De belangrijkste aanpassing is de verlaging van de ondergrens van bungalowparken en groepsaccommodaties van 20 naar 10 slaapplaatsen. De effecten hiervan zijn minimaal omdat er naar verhouding weinig kleine accommodaties zijn.
2. Uitbreiding van het aantal bronnen voor de jaarlijkse actualisatie van de onderzoekspopulatie
3.  Aanpassing van de analysemethode. Er wordt op een andere wijze met non-respons omgegaan. Op regioniveau kunnen nu ook kustgebieden en niet-kustgebieden worden onderscheiden.
De cijfers over 2012 zijn zowel volgens de oude als de nieuwe methode samengesteld. Op StatLine is de reeks 1998 t/m 2012 te vinden bij  het thema ‘Archief’ en de nieuwe reeks vanaf 2012 bij het thema ‘Vrije tijd en cultuur’. In de publicatie Toerisme in Cijfers 2012 (november 2013) worden de cijfers volgens de bestaande methode nog gehanteerd, vanwege de vergelijkbaarheid met eerdere jaren.