Huiselijk geweld en kindermishandeling – Veilig Thuis

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van statistische uitkomsten over huiselijk geweld en kindermishandeling zoals geregistreerd door de Veilig Thuis-organisaties.

Doelpopulatie

Adviezen, meldingen, casussen en diensten zoals uitgevoerd/verwerkt door de Veilig Thuis-organisaties.

Statistische eenheid

Adviezen, meldingen, casussen en diensten zoals uitgevoerd/verwerkt door de Veilig Thuis-organisaties.

Aanvang onderzoek

2019.

Frequentie

Halfjaarlijks.

Publicatiestrategie

Cijfers over de meest recente verslagperiode komen als voorlopige cijfers in de diverse StatLine-tabellen. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van een kalenderjaar worden de cijfers over het eerste halfjaar vervangen door nader voorlopige cijfers. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van een kalenderjaar worden alle cijfers over het daaraan voorafgaande kalenderjaar definitief gemaakt.
De verslagperiode bestrijkt een half jaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

In dit onderzoek worden gegevens over de werkzaamheden van de Veilig Thuis-organisaties door henzelf geleverd aan het CBS. Veilig Thuis organisaties leveren gegevens aan over de gegeven adviezen, de ontvangen meldingen en de daaruit voortvloeiende activiteiten bij Veilig Thuis, zoals triage, dienstverlening, overdracht en monitoring.

De aangeleverde gegevens betreffen onder andere de (vermoedelijke) aard en duur van het geweld, de functie en organisatie van de melder of adviesvrager, het type ingezet dienst, de conclusies van Veilig Thuis, het type organisatie waaraan is overgedragen en de veiligheidsscore ten tijde van de monitoring.

Meer informatie over de aangeleverde gegevens is te vinden in het Informatieprotocol Beleidsinformatie Veilig Thuis

Waarnemingsmethode

Bestanden met gegevens worden elektronisch aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

Veilig Thuis-organisaties.

Steekproefomvang

Er is geen sprake van een steekproef. Alle 26 Veilig Thuis-organisaties leveren gegevens aan het CBS.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt aangenomen dat de gegevens van alle Veilig Thuis-organisaties volledig zijn. Voor eventuele dubbeltellingen wordt gecorrigeerd. Onvolledige of incorrecte gegevens binnen een record worden indien mogelijk ingeschat op basis van andere gegevens uit het record.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de door Veilig Thuis-organisaties aangeleverde informatie.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Geen bijzonderheden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Veilig Thuis-organisaties ontvangen van het CBS informatie over de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde gegevens. Mede op basis daarvan kunnen ze besluiten om verbeterde gegevens aan te leveren.

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit en akkoord zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn deze waar mogelijk geconfronteerd met uitkomsten uit voorgaande perioden en uit andere bronnen.