Bodemgebruik

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht geven in het functionele bodemgebruik in Nederland. Het product bestaat uit een digitale kaart en de daaruit afgeleide oppervlaktecijfers. In totaal worden 37 gebruiksfuncties onderscheiden. Een beschrijving van de verschillende categoriën is in de classificatie bestand bodemgebruik (BBG) te vinden.

Doelpopulatie

Het Nederlandse grondgebied voor zover dat gemeentelijk ingedeeld is.

Statistische eenheid 

Aaneengesloten functies die voldoen aan een minimale omvang (meestal 1 hectare)

Aanvang onderzoek 

1900.

Frequentie 

Driejaarlijks.

Publicatiestrategie 

De cijfers worden ongeveer tweeëneenhalf jaar na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vanaf dat moment is ook het bestand bodemgebruik (GIS-bestand) verkrijgbaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek 

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode 

Interpretatie van luchtfoto’s, kaartmateriaal en andere digitale bronnen.

Berichtgevers 

Geen.

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden 

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging 

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

Meet- en procesfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

De uitkomsten bevatten standcijfers, dat zijn de cijfers die op het moment van publiceren bekend zijn. Dit betekent dat latere correcties op de cijfers niet zijn verwerkt in de uitkomsten. Op laagregionaal niveau kunnen daardoor onwaarschijnlijke ontwikkelingen zichtbaar worden. De standgegevens zijn hierdoor alleen in grote lijnen te vergelijken in de tijd met de cijfers vanaf 1989 (Zie Gevolgen harmonisatie bodemgebruik per categorie). Vergelijking van recente uitkomsten met cijfers van vòòr 1989 is zowel regionaal als per categorie slechts beperkt mogelijk door wijzigingen in de methode en classificatie in de tijd (Zie Historie Bodemgebruik 1899-heden).

Voor vergelijkingen in de tijd vanaf 1996 verwijzen wij naar het mutatiebestand bodemgebruik, waarbij latere correcties verwerkt zijn in de uitkomsten

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

Controle op interne consistentie en volledigheid.

Meer informatie is te vinden in het artikel 'Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector'.