Vernieuwing steekproef Huurenquête

In 2015 is de onderzoeksopzet van de Huurenquête op sommige punten gewijzigd. Met name de steekproef is anders opgezet. In dit artikel wordt dit kort beschreven.

Het CBS voert jaarlijks een enquête uit onder verhuurders van woningen om de ontwikkelingen van de woninghuren in Nederland te meten. Omdat de meeste huren in Nederland per 1 juli worden aangepast, vindt deze enquête jaarlijks rond juli plaats. De uitkomsten worden verwerkt in de consumentenprijsindex (CPI).

Gebruik van nieuw steekproefkader

Een van de aanleidingen tot de veranderingen is de beschikbaarheid van een nieuw steekproefkader van huurwoningen. Het steekproefkader BAGPLUS (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) wordt nu gebruikt bij het samenstellen van de steekproef. Ook is de mogelijkheid aangegrepen om gegevens over de WOZ-waarde van de woningen te gebruiken bij de stratificatie en ophoging.

Gebruik van registratiegegevens

Het CBS is deels overgegaan op registratiegegevens in plaats van uitsluitend steekproefwaarneming. Van verschillende woningcorporaties ontvangt het CBS integrale bestanden. Hierdoor is het aantal beschikbare gegevens sterk toegenomen. Overige woningen worden nog steeds op steekproefbasis waargenomen. Uiteraard zorgen weegfactoren ervoor dat het onderzoek een goed beeld geeft van het totale woningbestand in Nederland.

Aanpassingen voor betere raming van de toegerekende huur

Het CBS gebruikt de uitkomsten van de Huurenquête ook om voor de CPI de ontwikkeling van de toegerekende huur van eigenaarswoningen te meten. De ontwikkeling van de toegerekende huur van eigenaarswoningen wordt geraamd uit de huurstijging van vergelijkbare huurwoningen. De samenstelling van het bestand huurwoningen en eigenaarswoningen verschilt echter aanzienlijk. Om de nauwkeurigheid van deze toerekening te vergroten zijn extra huurwoningen in de steekproef getrokken in de segmenten waarmee veel eigenaarswoningen worden vergeleken.

Onderzoeksrapport

Een onderzoeksrapport met de aanbevolen wijzigingen is ook beschikbaar. Hierin wordt dieper ingegaan op de methoden, de wijzigingen die zijn doorgevoerd en de gevolgen voor de uitkomsten. De verwachting is dat na de doorgevoerde wijzigingen de kwaliteit van de uitkomsten van de Huurenquête is verbeterd.

Als de nieuwe methode ook zou worden toegepast op eerdere jaren, dan kunnen de uitkomsten van de Huurenquête verschillen met de toen gepubliceerde uitkomsten. Het CBS beschouwt deze verschillen wel als een extra aanleiding om de methode te herzien, maar ziet geen aanleiding tot een revisie van oude uitkomsten. In de CPI en ook in de HICP is een algemeen uitgangspunt om bij verbeterde methoden gepubliceerde uitkomsten uit het verleden niet te herzien.

In het rapport komen ook niet eerder gepubliceerde detailberekeningen voor over de huren in 2013. Deze detailcijfers moeten worden gezien als illustratie en onderbouwing van het methodologische onderzoek en zijn niet bedoeld als statistische uitkomst. Uitsluitend uitkomsten die in de database StatLine of in nieuwsberichten worden gepubliceerd, zijn te gebruiken als statistische uitkomst.