Vergelijking van de cijfers over zorgkosten tussen de statistiek Zorgrekeningen en de statistiek Zorgverzekeringswet (Zvw): kosten per persoon

Zowel de StatLinetabellen van de Zorgrekeningen als de StatLinetabellen met de gemiddelde Zvw-zorgkosten naar persoonskenmerken bevatten cijfers over de zorgkosten in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op totaalniveau verschillen de kosten nauwelijks, 1,65 procent in 2010, waarbij het grootste verschil in absolute zin te vinden is bij de ziekenhuiszorg.

Een van de redenen waarom dit verschil optreedt is het feit dat in de Zorgrekeningen de eigen betalingen meegenomen worden, terwijl dit niet het geval is in de statistiek “Zorgverzekeringswet (Zvw): kosten per persoon”.

Daarnaast worden in de Zorgrekeningen de kosten verbijzonderd naar aanbieders van zorg, ongeacht welk type zorg ze bieden. In de statistiek “Zorgverzekeringswet (Zvw): kosten per persoon” worden de kosten ingedeeld naar type zorg, ongeacht door welke aanbieder de zorg geleverd is. De kosten van de ziekenhuizen volgens de Zorgrekeningen zijn hierdoor niet hetzelfde als de kosten van ziekenhuiszorg volgens de statistiek “Zorgverzekeringswet (Zvw): kosten per persoon”.

Zo is de in het ziekenhuis geleverde geestelijke gezondheidszorg (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) en Psychiatrische Universiteits Kliniek (PUK)) in de statistiek Zorgrekeningen opgenomen onder de ziekenhuizen waar dit in de statistiek “Zorgverzekeringswet (Zvw): kosten per persoon” wordt ingedeeld onder de geestelijke gezondheidszorg. Ook zijn de door apotheekhoudende huisartsen geleverde farmaceutische producten in de Zorgrekeningen opgenomen onder de huisartsen en in de statistiek “Zorgverzekeringswet (Zvw): kosten per persoon” onder de farmacie.

Door het gebrek aan details in de brondata van de statistiek “Zorgverzekeringswet (Zvw): kosten per persoon” is het niet mogelijk de daar opgenomen zorgvormen om te rekenen naar equivalenten in de Zorgrekeningen. Andersom is het wel mogelijk, want de brongegevens van de Zorgrekeningen laten dit toe. Het is voor de onderzoekers dan ook mogelijk geweest om een aansluiting te maken tussen de beide statistieken.