Verbruiksprijsindices naar SBI vervallen

Bij de Statistiek Producentenprijzen worden naast prijsindices van de afzet (binnenland en buitenland) en invoerprijsindices tevens zogeheten prijsindexcijfers van het verbruik gepubliceerd. Voor wat betreft de publicatie van deze verbruiksreeksen is er e.e.a. veranderd.

De prijsindexcijfers van het verbruik worden met ingang van de nieuwe basisverlegging (2005=100) alleen gecontinueerd voor de goederenreeksen. Uit de goederenprijsreeksen werden in het verleden ook de verbruiksprijzen per bedrijfsactiviteit (SBI) afgeleid. Met de nieuwe basisverlegging zijn deze verbruiksprijsindices naar SBI echter komen te vervallen. De redenen waarom de SBI-verbruiksprijsindices niet meer in het nieuwe publicatieschema zijn opgenomen, zijn de volgende:

  • De kwaliteit van de SBI verbruiksprijzen kon na de basisverlegging niet meer voldoende worden gegarandeerd. Dit werd onder meer veroorzaakt door een inkrimping in de mate van detail van de prijsindices van de goederenreeksen. Tot inkrimping is besloten in het kader van verlaging van enquêtedruk. De wettelijke verplichtingen die voor de statistiek Producentenprijzen gelden, waren een belangrijke randvoorwaarde hierbij.
  • De voorheen gepubliceerde SBI verbruiksprijs had slechts betrekking op het verbruik van industriële goederen en niet op het totale verbruik van de industrie, Verbruik van niet-industriële producten en diensten zijn niet meegenomen. Het gepubliceerde verbruikscijfer was als zodanig van beperkte betekenis en leidde soms tot misverstanden bij eindgebruikers.

De prijsindices van het verbruik naar goederensoort geeft de prijsontwikkeling weer van goederen die op de Nederlandse markt ter beschikking komen en afkomstig zijn van de Nederlandse industrie en van import. Dit betreft een bruto binnenlandse beschikbaarheid, omdat een deel ervan via de groothandel weer geëxporteerd kan worden. De verbruiksreeks is samengesteld als (gewogen) som van de prijsindices van de binnenlandse afzet van de industrie en de importen.