Trendbreuk in uitkomsten Energiebalans verslagjaar 2007 en 2008

Overzicht wijzigingen

Bij de uitkomsten van de energiebalans treedt in de jaren 2007 en 2008 een trendbreuk op als gevolg van drie wijzigingen in de definities:

  • De productie en inzet van de aardolieverwerkende industrieën wordt vanaf 2008 gesaldeerd weergegeven. De productie en inzet van halffabrikaten die binnen het bedrijf zelf weer worden ingezet om eindproducten te vervaardigen is daardoor niet meer zichtbaar. De productie en inzet van halfproducten daalt hierdoor.
  • De productie van chemische producten door de petrochemische industrie valt per 2007 buiten de energiebalans. De inzet van aardoliegrondstoffen die nodig is om de chemische producten te maken wordt gezien als finaal verbruik in het binnenland, ongeacht of de chemische producten geëxporteerd worden. Hierdoor stijgt het binnenlands verbruik.
  • Het verbruik van stookolie door de  zeevisserij wordt vanaf 2007 bij het binnenlands verbruik gerekend en niet meer bij de bunkering. Hierdoor stijgt het binnenlands verbruik van stookolie.

Toelichting wijzigingen

Het salderen van productie en inzet

Binnen de aardolieverwerkende industrieën worden zeer veel verschillende producten vervaardigd. Er worden door raffinaderijen en petrochemische bedrijven ruwe aardoliegrondstoffen, vaak aardolie of aardgascondensaat, ingezet om eindproducten zoals benzine, kaarsvet en voedingssupplementen te produceren en verkopen. In het productieproces worden van grondstoffen vaak halfproducten gemaakt die vervolgens weer worden ingezet om een eindproduct te vervaardigen. Alleen de begin- en eindproducten van het omzettingsproces (van de ene energiedrager naar de andere) zijn nog zichtbaar. Vanaf 2007 worden de halfproducten, die geproduceerd en direct weer ingezet zijn, niet meer weergegeven. Hierdoor daalt de gepubliceerde productie en inzet van typische halfproducten zoals nafta.

Chemische producten maken geen deel meer uit van de energiebalans

Uit aardoliegrondstoffen worden aardolieproducten vervaardigd. Daarbij kan het onderscheid worden gemaakt tussen energieproducten en chemische producten. Energieproducten worden gebruikt om energie te leveren. Voorbeelden zijn stookolie, benzine, autodieselolie. Zij bevatten dus zelf energie. Chemische producten zijn bijvoorbeeld plastics. Zij worden niet gebruikt om energie te leveren en bevatten dus volgens de statistische definitie geen energie meer. Omdat een energiebalans per definitie alleen uit energieproducten bestaat, maken de niet-energieproducten (de chemische producten) er geen deel van uit.
Om te bepalen of een bepaald product als een energieproduct dan wel als een chemisch product beschouwd moet worden, is aangesloten bij internationale afspraken die staan beschreven in de Gemeenschappelijke Nomenclatuur (EU classificatie). Per 2007 is een aantal producten als chemisch geclassificeerd die voorheen als energieproducten werden beschouwd. Het betreft een deel van de nafta’s, aromaten en vloeibare gassen (de zogenaamde chemical grade) en andere producten die niet tot de energieproducten behoren zoals genoemd in hoofdstuk 27 van de Gemeenschappelijke Nomenclatuur.
Doordat bovengenoemde producten per 2007 chemisch in plaats van energetisch geclassificeerd zijn is er een verschuiving in het binnenlands verbruik opgetreden. Dit is een gevolg van de afspraak dat het verbruik van aardoliegrondstoffen voor de productie van chemische producten bij finaal binnenlands verbruik wordt gerekend. Door deze wijziging in definitie daalt de uitvoer van energieproducten en stijgt het binnenlands energieverbruik. Een uitgebreide beschrijving van deze wijziging is te vinden op de CBS-website.

Verbruik stookolie zeevisserij naar binnenlands verbruik

Volgens de definities van het Internationale Energie Agentschap, IEA, en Eurostat behoort het brandstofverbruik van de zeevisserij tot het binnenlandse verbruik en niet tot de internationale zeevaart (bunkers). Doordat met ingang van verslagjaar 2007 deze definitie is gevolgd, wordt het binnenlands verbruik verhoogd en de post internationale zeevaart met dezelfde hoeveelheid verlaagd.