Pakketwijzigingen Zorgverzekeringswet

De genoemde zorgkosten in de tabellen met de gemiddelde Zvw-zorgkosten naar persoonskenmerken hebben betrekking op de kosten van de basisverzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De inhoud van deze basisverzekering is echter onderhevig aan wijzigingen van jaar op jaar, als gevolg van politieke beslissingen. Zo ook de hoogte van het verplicht eigen risico. De belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering zijn:

2021

 • Hoogte verplicht eigen risico: €385;
 • verhoging van het maximumaantal behandelingen fysio- en oefentherapie voor specifieke COPD-patiënten;
 • Vergoeding paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19 (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek);
 • Vergoeding voor 13-weken-echo (vanaf tweede helft van 2021);
 • Vergoeding voor vervoer naar een dagbehandeling voor specifieke patiëntengroepen;
 • Vergoeding van een aantal nieuwe geneesmiddelen tegen kanker (eierstokkanker, lymfeklierkanker, longkanker en borstkanker;
 • Geen eigen risico voor zorgkosten die voortkomen uit orgaandonatie.

2020

 • Hoogte verplicht eigen risico: €385;
 • Vergoeding voor de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten aan mensen die geen Wlz-indicatie hebben en die daar ook (nog) niet voor in aanmerking komen (‘Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen);
 • Logeervergoeding voor patiënten die recht hebben op zittend ziekenvervoer en die minimaal drie aaneengesloten dagen voor een behandeling bij een medisch specialist ver moeten reizen, maar niet worden opgenomen;
 • Vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), of als er nog geen besluit is genomen over opname in het GVS;
 • Nieuwe geneesmiddelen tegen kanker (durvalumab en abemaciclib) en multiple sclerose (MS) (Fampyra);
 • Geen eigen risico meer voor mensen die via de huisarts deelnemen aan een stoppen-met-rokenprogramma;
 • Vanaf juli 2020 vergoeding voor paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19.

2019

 • Hoogte verplicht eigen risico: €385;
 • Vergoeding voor gecombineerde leefstijl interventie (GLI);
 • Verruiming van de aanspraak op zittend ziekenvervoer; patiënten krijgen vergoeding voor vervoer (anders dan met de ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles als die samenhangen met de behandeling;
 • Vergoeding voor oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling;
 • Vanaf 1 april 2019 wordt een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen (CardioMEMS) voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket voor de duur van 4 jaar. De vergoeding geldt alleen voor mensen met een gevorderd stadium van chronisch hartfalen met herhaaldelijke ziekenhuisopnamen;
 • Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook in de vrije verkoop verkrijgbaar zijn, worden niet langer vergoed uit het basispakket;
 • Voor medicijnen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem zal de eigen bijdrage maximaal €250 per jaar per verzekerde bedragen.

2018

 • Hoogte verplicht eigen risico: €385;
 • Vergoeding voor 12 behandelingen oefentherapie voor patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten;
 • Vergoeding voor zittend ziekenvervoer van en naar de behandeling voor oncologiepatiënten die immuuntherapie krijgen;
 • Vergoeding voor verzorging aan minderjarigen die samenhangt met de medische zorg van het kind. Zorg aan minderjarigen om de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren, blijft onder de Jeugdwet vallen;
 • Vergoeding van het middel Orkambi voor taaislijmziekte (cystische fibrose).

2017

 • Hoogte verplicht eigen risico: €385;
 • Kortdurend verblijf in een zorginstelling voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (eerstelijns verblijf) valt onder de basisverzekering.
 • Kunsttanden worden vergoed tot en met 23 jaar (was 18 jaar) voor jongeren die al snij- en hoektanden misten voor hun 18e levensjaar
 • Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) worden 37 behandelingen fysiotherapie per jaar vergoed (voorheen waren de eerste twintig behandelingen voor eigen rekening).
 • Enkele plastisch chirurgische behandelingen worden vergoed:
 • borstprothese bij (trans)vrouwen zonder borstontwikkeling
 • het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie indien sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking als gevolg van verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden
 • medisch noodzakelijke circumcisie

2016

 • Hoogte verplicht eigen risico: €385;
 • Prenatale screening en prenatale chirurgie worden vergoed vanuit de basisverzekering.
 • De sportarts is opgenomen in het basispakket.
 • De op 1 januari 2013 ingevoerde eigen bijdrage van 25 procent op gehoortoestellen verdwijnt voor kinderen.

2015

 • Hoogte verplicht eigen risico: €375;
 • Vanwege de invoering van de Jeugdwet wordt voor personen tot 18 jaar de GGZ niet langer vergoed vanuit de basisverzekering
 • Vanwege de hervorming van de langdurige zorg is het basispakket uitgebreid met:
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg, deze is als nieuwe zorgvorm toegevoegd;
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging), deze is als nieuwe zorgvorm toegevoegd;
 • Langdurige geestelijke gezondheidszorg; het tweede en derde jaar intramurale op behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het eerste jaar verblijf – en overigens ook alle ambulante ggz - maakt al onderdeel uit van het basispakket. Langdurige GGZ is samengevoegd met de zorgvorm specialistische GGZ.

2014

 • Hoogte verplicht eigen risico: €360;
 • Per 1 januari 2014 vervalt de limiet van vijf behandelingen en de eigen bijdrage bij eerstelijns psychologische hulp;
 • Vanaf 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats. Patiënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ. Patiënten met complexe stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ. Uitgangspunt is dat patiënten dicht bij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – worden behandeld. Deze verandering zorgt ervoor dat de zorgvormen ‘eerstelijns psychologische zorg’ en ‘tweedelijns geestelijke gezondheidszorg’ ophouden te bestaan en overgegaan wordt op de nieuwe categorieën.

2013

 • Hoogte verplicht eigen risico: €350;
 • Per 1 januari 2013 is een eigen bijdrage van 25 procent ingevoerd op gehoortoestellen. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm hulpmiddelen;
 • De eigen bijdrage in de tweedelijns (curatieve) geestelijke gezondheidszorg is afgeschaft. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm geestelijke gezondheidszorg;
 • Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet langer meer vergoed. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm hulpmiddelen;
 • Verder zijn paracetamol-codeïne combinaties uit het basispakket gehaald. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm farmacie;
 • Geriatrische revalidatie is toegevoegd aan de basisverzekering. Hiervoor is een nieuwe zorgvorm toegevoegd;
 • Aan IVF-behandelingen worden extra voorwaarden gesteld en hiervoor is ook een leeftijdsgrens ingevoerd. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm ziekenhuiszorg;
 • Er zijn drie behandeluren dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm paramedische zorg.

2012

 • Hoogte verplicht eigen risico: €220;
 • Per 1 januari 2012 is het aantal zelf te betalen behandelingen fysiotherapie en oefentherapie voor chronische aandoeningen verhoogd van 12 naar 20 behandelingen;
 • Bepaalde aandoeningen worden niet meer aangemerkt als chronische aandoeningen. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm paramedische zorg;
 • Het maximaal aantal zittingen eerstelijns psychologische zorg dat voor vergoeding in aanmerking komt is verlaagd van acht naar vijf en de eigen bijdrage is verhoogd van €10 in 2011 naar €20 in 2012;
 • In de tweedelijns ggz is een eigen bijdrage geïntroduceerd die afhankelijk is gesteld van de duur en intensiteit van de behandeling. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm geestelijke gezondheidszorg;
 • Maagzuurremmers worden enkel nog vergoed wanneer de patiënt er gedurende tenminste zes maanden op aangewezen is. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm farmacie;
 • Dieetadvisering wordt niet langer vergoed vanuit de basisverzekering tenzij dit een onderdeel is van ketenzorg. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm paramedische zorg.

2011

 • Hoogte verplicht eigen risico: €170;
 • Per 1 januari 2011 is de rollator niet meer in de basisverzekering opgenomen. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm hulpmiddelen;
 • De anticonceptiepil, voor vrouwen boven de 21 jaar, is niet meer opgenomen in het basispakket. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm farmacie;
 • De ‘Tandheelkundige verzorging Jeugdige Zorgverzekerings-wetverzekerden’ voor de leeftijdsgroep van 18 tot 21 jaar is komen te vervallen. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm mondzorg.

2010

 • Hoogte verplicht eigen risico: €165;
 • In 2010 zijn slechts een gering aantal kleine veranderingen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet doorgevoerd. Deze pakketwijzigingen hebben een zeer beperkte invloed op de kostenontwikkeling.

2009

 • Hoogte verplicht eigen risico: €150;
 • Vanaf 1 januari 2009 is de diagnose en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket opgenomen. In 2009 geldt de vergoeding uitsluitend voor kinderen van zeven of acht jaar, de jaren daarna wordt de doelgroep stapsgewijs uitgebreid naar alle kinderen van de basisschool van zeven jaar of ouder. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm geestelijke gezondheidszorg;
 • De vergoeding van cholesterolverlagers is beperkt en de slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepines) uit het basispakket gehaald, conform het pakketadvies van het CVZ. Deze aanspraak valt onder de zorgvorm farmacie.