Nieuwe weegmethode voor de Enquête Beroepsbevolking (EBB)

De Enquête Beroepsbevolking (EBB) is een steekproefonderzoek dat maandelijks onder ongeveer dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. Respondenten worden in totaal vijf maal benaderd voor de Enquête Beroepsbevolking. Voor de eerste benadering bezoekt een interviewer van het CBS de mensen thuis. De vier vervolgpeilingen worden telefonisch afgenomen. De totale periode dat mensen deelnemen aan de enquête bedraagt een jaar.

Op dinsdag 18 maart 2008 zijn in het persbericht over de werkloosheid van allochtonen, voor het eerst jaarcijfers gepubliceerd die gebaseerd zijn op alle vijf EBB-peilingen samen. Tot nog toe werden de jaarcijfers altijd gebaseerd op alleen de eerste peiling. Een nieuwe weegmethode voor de EBB maakt het mogelijk om alle vijf peilingen samen te gebruiken. Bij het verschijnen van het persbericht zijn de jaarcijfers op StatLine nog gebaseerd op de eerste peiling, met de weegmethode die tot nog toe werd gebruikt. In de loop van 2008 worden, waar mogelijk, de jaarcijfers uit de EBB vervangen door cijfers op basis van alle peilingen.

Uitkomsten uit steekproefonderzoeken kennen een onnauwkeurigheidsmarge. Door alle vijf de peilingen van de EBB samen te kunnen gebruiken, zijn de jaarcijfers gebaseerd op gegevens van veel meer respondenten dan wanneer alleen de eerste peiling wordt gebruikt. Hierdoor worden de onnauwkeurigheidsmarges op de uitkomsten kleiner. Daarnaast wordt het mogelijk om voor een beperkte set aan variabelen kwartaalcijfers te publiceren. Ook dit zal in de loop van 2008 steeds meer gaan gebeuren.