Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen

In de loop van de jaren heeft zich een aantal wijzigingen in de opzet van de statistiek bedrijfsafvalstoffen voorgedaan. Dit zijn wijzigingen op het gebied van afvalstoffenindelingen, bedrijfstakindelingen, definities en selectie van de geënquêteerde bedrijven. Door deze wijzigingen zijn de uitkomsten van de statistiek over de jaren heen niet meer met elkaar te vergelijken. Dit document beschrijft hoe deze breuken in de jaarreeksen gerepareerd zijn.