Details over volgtijdelijke vergelijkbaarheid van mbo-statistieken

In het schooljaar 1997/’98 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ingevoerd. Het mbo 'oude stijl' en het leerlingwezen zijn bij de invoering van deze nieuwe wet overgegaan in respectievelijk de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Verder deelt de WEB de mbo-opleidingen in vier niveaus in. Voor de opleidingen tot en met 1996/'97 is een andere indeling in de CBS-tabellen opgenomen, gebaseerd op het mbo 'oude stijl' en het leerlingwezen. Onderstaande tabel zet vergelijkbare opleidingen van voor en na de invoering van de WEB onder elkaar:

Kwalificatie structuur WEB
(vanaf 1996/'97)

 

Niveau 1:
Assistentopleiding

 

Niveau 2:
Basisberoepsopleiding

 

Niveau 3:
Vakopleiding

Niveau 4a: Middenkaderopleiding

 

Niveau 4b:
Specialistenopleiding

Mbo 'oude stijl' n.v.t. Korte opleiding Lange opleiding -
Leerlingwezen n.v.t. Primair leerlingwezen Secundair leerlingwezen Tertiar leerlingwezen

Zowel de oude opleidingen als de opleidingen volgens de WEB worden ingedeeld in vier sectoren (landbouw, techniek, economie en zorg en welzijn). In het mbo 'oude stijl' waren echter ook nog enkele opleidingen die niet onder één van deze sectoren vielen. Deze opleidingen (havo-mbo afdeling, voorbereidend hoger beroepsonderwijs en oriënterende en schakelende programma's) zijn apart in de tabellen opgenomen (onder ‘oude opleidingen’ bij richting en sector).

Ontbrekende gegevens

Deelnemers:

  • Van 1993/'94 tot en met 1995/'96 ontbreekt het totaal aantal mbo-deelnemers, want er zijn geen gegevens beschikbaar over de deelnemers in het leerlingwezen (weergegeven onder bbl);
  • Van 1990/'91 tot en met 1992/'93 ontbreken gegevens over deelnemers aan de deeltijdopleidingen in de sector landbouw van het mbo 'oude stijl' (weergegeven onder bol deeltijd). Het 'totaal van de sectoren' bij het aantal deelnemers aan bol deeltijd is voor deze jaren dus exclusief de sector landbouw;
  • Van 1990/'91 tot en met 2004/'05 ontbreken gegevens over de extraneï (personen die geen onderwijs volgen, maar slechts staan ingeschreven voor het doen van een examen).

Geslaagden:

  • Van 1990/'91 tot en met 1996/'97 ontbreekt het totaal aantal mbo-geslaagden, want er zijn geen gegevens beschikbaar over de geslaagden in het leerlingwezen (weegegeven onder bbl);
  • Van 1990/'91 tot en met 1992/'93 en van 1996/'97 ontbreekt ook het totaal geslaagden in de bol, want er zijn geen gegevens beschikbaar over de geslaagden vanuit de deeltijdopleidingen in het mbo 'oude stijl' (weergegeven onder bol deeltijd);
  • Van 1993/'94 tot en met 1995/'96 ontbreken gegevens over de geslaagden vanuit de deeltijdopleidingen in de sector landbouw van het mbo 'oude stijl' (weergegeven onder bol deeltijd). Het 'totaal van de sectoren' bij het aantal geslaagden via bol deeltijd is voor deze jaren dus exclusief de sector landbouw;
  • Van 1990/'91 tot en met schooljaar 2004/'05 zijn de extraneï (personen die geen onderwijs volgen maar slechts ingeschreven staan voor het doen van een examen) niet apart onderscheiden. De extraneï ontbreken in deze jaren niet in het totaal aantal deelnemers, maar zijn meegeteld bij de geslaagden in de beroepsopleidende leerweg (bol) of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).