Basisverlegging omzet- en prijzenstatistieken 2018

De indexcijferreeksen van veel omzet- en prijzenstatistieken van het CBS hebben het jaar 2010 als basis- en referentiejaar (2010=100). Om de uitkomsten van de indexreeksen aan te laten sluiten bij een zo recent mogelijke stand van de economie wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2018 zal zo’n basisverlegging plaatsvinden en zal tevens worden overgestapt naar het referentiejaar 2015 (2015=100) met gewichten die ook betrekking hebben op het jaar 2015.

Wegingen geactualiseerd en referentiejaar aangepast

Bij de berekening van indexcijfers geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de meest gedetailleerde uitkomsten meetellen in uitkomsten op een meer geaggregeerd niveau. Bij een basisverlegging worden deze gewichten geactualiseerd door middel van het inzetten van brongegevens uit een nieuw basisjaar. Deze nieuwe wegingsfactoren en de daarmee berekende indexreeksen geven een nauwkeuriger beeld van de actuele situatie.
De geldende afspraak met het Europese statistiekbureau Eurostat is dat het nieuwe basisjaar 2015 is. Alle indexreeksen worden vervolgens herschaald naar het referentiejaar 2015 (2015=100).

Nieuwe tabellen

De nieuwe reeksen worden vanaf 2013 (voor de indexreeksen die betrekking hebben op de omzet, productie en producentenprijzen) of 2015 (voor de indexreeksen die betrekking hebben op de dienstenprijzen) berekend op basis van de nieuwe gewichten. Dit kan ertoe leiden dat niet alleen de indexcijfers, maar ook de daarvan afgeleide kwartaal-op-kwartaal- en jaar-op-jaarontwikkelingen zullen afwijken van de 2010=100-reeks.
De cijfers van oudere jaren zullen niet worden herwogen, maar uitsluitend herschaald zodat deze aansluiting vinden bij de basisverlegde reeksen.
De indexreeksen met referentie 2015=100 zullen worden gepubliceerd in nieuwe StatLinetabellen. De StatLinetabellen waarbij geldt 2010=100 worden vanaf dat moment stopgezet en worden ook niet meer geactualiseerd. Deze tabellen blijven echter wel beschikbaar in het archief.

Wanneer

De indexreeksen met referentie 2015=100 komen over het algemeen beschikbaar op het moment van publicatie van de eerste verslagperiode van 2018. Voor de maandstatistieken zullen de eerste indexcijfers in februari of maart 2018 gepubliceerd worden. De indexcijfers van de kwartaalstatistieken volgen in mei of juni 2018.

Publicatiemomenten nieuwe tabellen

Thema Link huidige tabel Datum
 Bouwen en wonen  Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, index 2015=100   16-5-2018
 Bouwen en wonen  Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100   16-3-2018
 Bouwen en wonen  Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2010=100  16-3-2018
 Financiële en zakelijke diensten  Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2010=100  31-5-2018
 Financiële dienstverlening  Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet en uren, SBI 2008  31-5-2018
 Financiële dienstverlening  Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100   31-5-2018
 Financiële dienstverlening  Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010 = 100  31-5-2018
 Handel en horeca  Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100   31-5-2018
 Handel en horeca  Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100  28-2-2018
 Handel en horeca  Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010=100  25-5-2018
 Handel en horeca  Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010=100  31-3-2018
 Handel en horeca  Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2013=100  31-3-2018
 Handel en horeca  Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100  31-5-2018
 Industrie en energie  Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index 2015=100  15-3-2018
 Industrie en energie  Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100  31-3-2018
 Prijzen  Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2015=100  28-2-2018
 Prijzen  Producentenprijsindex (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, 2015 = 100  28-2-2018
 Prijzen  Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100  28-2-2019
 Prijzen  Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100  21-2-2018
 Prijzen  Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010=100  20-4-2018
 Prijzen  Bestaande koopwoningen; woningtype; verkoopprijzen prijsindex 2010=100  20-4-2018
 Prijzen  Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten, 2010=100  30-3-2018 
 Prijzen  Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010=100  30-6-2018
 Prijzen  Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100  15-5-2018
 Prijzen  Operationele autolease; prijsindex 2010=100  15-4-2018
 Verkeer en vervoer  Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100  31-5-2018
                                                                                    
 31-3-2018
 31-3-2018