Zalmsnip

Een verlaging van de gemeentelijke heffingen met f 100,- per huishouden ter compensatie van de lastenstijging.
Deze maatregel is in 1998 door minister Zalm ingevoerd als compensatie voor de op grond van het rijksbeleid gestegen gemeentelijke heffingen. Om de maatregel te financieren is de uitkering aan de gemeenten uit het Gemeentefonds verhoogd. De maatregel is met ingang van 2005 afgeschaft.