Waterschap

Overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de hoogte van het oppervlakte- en grondwater in een bepaald gebied.
Dit gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden. Behalve waterschappen worden ook hoogheemraadschappen en zuiveringschappen hieronder begrepen.