Waardering in constante prijzen

Waardering van stromen en standen in een bepaalde verslagperiode gewaardeerd tegen de prijzen van een voorgaande periode. Zo kunnen veranderingen in de waarde van stromen en standen in de loop der tijd worden ontleed in prijsmutaties en volumemutaties. Bij stromen en standen in constante prijzen wordt de term volume gebruikt.
Veel stromen en standen, zoals inkomen, hebben zelf geen prijs- en volumecomponent. De koopkracht van dergelijke variabelen kan echter worden verkregen door de lopende waarde te defleren aan de hand van een geschikt prijsindexcijfer, bijvoorbeeld dat van de nationale finale bestedingen exclusief veranderingen in voorraden. Bij gedefleerde stromen en standen wordt de term reëel gebruikt. Een voorbeeld is het reëel beschikbaar inkomen.