Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Een publiekrechtelijke organisatie die is belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten.
Bijvoorbeeld WW, ZW, WAO, WAZ, Wajong, REA en Toeslagenwet en de inning van sociale premies bij werkgevers.