Oriënterend en schakelend programma

Eénjarige opleiding binnen het mbo 'oude stijl'. Deze programma's konden tot en met 1998/'99 gevolgd worden.
Oriënteren en schakelen is een noodzakelijke voorbereiding voor het volgen van een bepaalde opleiding, omdat de gevolgde onderwijsloopbaan nog niet voldoende is. Oriënteren en schakelen wordt gezien als onderwijs nevengeschikt aan de vooropleiding, dat alleen een manco van die vooropleiding aanvult en daarom niet als niveauverhogend gerekend kan worden.