Onroerende goederen (sociale verhuurders)

Balanspost van sociale verhuurders die de waarde omvat van de materiële en immateriële vaste activa. De waarde is de historische kostprijs verminderd met afschrijvingen, maar ook wel de bedrijfswaarde.
De waardebepaling door de sociale verhuurders vindt per woning of per complex plaats.