Onderwijsniveau SOI 2006

De plaats in de indeling van opleidingen naar niveau volgens de Standaard Onderwijsindeling 2006 (SOI 2006) van het CBS. Dit niveau wordt bepaald door de minimale onderwijsloopbaan die nodig is om de opleiding met succes te kunnen volgen, de duur van de opleiding en de toegang die de opleiding biedt aan vervolgonderwijs. De niveau-indeling is gelijk aan die volgens de Standaard Onderwijsindeling 2003 (SOI 2003).
In de SOI 2003 worden de volgende niveaus onderscheiden:
1 Onderwijs aan kleuters
- basisonderwijs groep 1 en 2,
- speciaal onderwijs voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK).

2 Primair onderwijs
- basisonderwijs groep 3 en hoger,
- speciaal onderwijs,
- cursussen basiseducatie.

3 Secundair onderwijs, eerste fase
Algemeen vormend en beroepsvoorbereidend onderwijs en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs dat in directe aansluiting op het basisonderwijs gevolgd kan worden en daarnaast kort beroepsonderwijs zonder wettelijke toelatingseisen waarvan het eindniveau niet hoger is dan mavo/ theoretische leerweg vmbo.

3.1 Laag
Opleidingen die geen toegang geven tot SOI-4:
- een deel van de cursussen zonder vooropleidingseisen.

3.2 Midden
- vmbo basisberoepsgerichte leerweg.

3.3 Hoog
- vbo (voorbereidend beroepsonderwijs),
- voortgezet speciaal onderwijs,
- vmbo theoretische, gemengde en kadergerichte leerweg,
- mavo,
- havo/vwo leerjaren 1-3,
- assistentenopleiding in het kader van de WEB en sommige van de inmiddels niet meer bestaande primaire opleidingen in het kader van het leerlingwezen,
- korte beroepsopleidingen aansluitende op ca 2 jaar mavo of vbo,
- cursussen die aansluiten op niveau 3 niet vergelijkbaar met een basisberoepsopleiding.

4 Secundair onderwijs, tweede fase
Algemeen vormend en beroepsonderwijs dat aansluit op het secundair onderwijs lagere trap, overige WEB-opleidingen, andere particuliere opleidingen en de niet meer bestaande leerlingwezenopleidingen met een cumulatieve duur van de opleidingen (omgerekend in fulltime-equivalenten) na niveau 3 via de kortste leerweg van minder dan vijf jaar.

4.1 Laag
De WEB-basisberoepsopleiding en andere eenvoudige beroepsopleidingen die daarmee vergelijkbaar zijn:
- leerlingwezenopleidingen met een cumulatieve studieduur van maximaal 24 maanden na niveau 3,
- kmbo (kort middelbaar beroepsonderwijs; dit is inmiddels beëindigd),
- voorgangers van basisberoepsopleidingen die vroeger gegeven werden aan lbo-scholen, die aansloten op het lbo,
- opleidingen voor certificaten havo en vwo.

4.2 Midden
Beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau 3 (of 4.1) is vereist of gewenst:
- beroepsonderwijs met een cumulatieve voltijds studieduur van 13 maanden tot 3 jaar,
- leerlingwezenopleidingen met een cumulatieve studieduur van 25 maanden tot 6 jaar,
- WEB-vakopleiding,
- algemeen vormend onderwijs: havo (leerjaar 4-5) en vhbo (voorbereidend hoger beroepsonderwijs).

4.3 Hoog
Beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau 3 (of 4.2) is vereist of gewenst:
- beroepsonderwijs met een cumulatieve fulltime-duur van tenminste 3 jaar,
- mbo (3- of 4-jarig; dit is inmiddels beëindigd),
- leerlingwezenopleiding met een cumulatieve duur van tenminste 6 jaar,
- WEB-middenkader- en specialistenopleiding,
- algemeen vormend onderwijs: vwo e.d. (leerjaar 4-6),
- propedeuse hbo en wo (indien hoogstbehaald examen).

5 Hoger onderwijs, eerste fase
Beroepsonderwijs dat aansluit op beroepsonderwijs op niveau 4.3 en algemeen vormend onderwijs op niveau 4.2; eerste fase van het wetenschappelijk onderwijs.

5.1 Laag
Opleidingen met een voltijds studieduur van 2 tot 4 jaar na havo of 4-jarig mbo:
- kort hbo,
- ander beroepsonderwijs.

5.2 Midden
 -4-jarig hbo en daarmee vergelijkbare beroepsopleidingen,
- hbo bachelors,
- post-hbo, voor zover niet niveauverhogend.

5.3 Hoog
Kandidaats en bachelors van het wetenschappelijk onderwijs.

6 Hoger onderwijs, tweede fase
- wetenschappelijk onderwijs leidend tot een doctoraal examen,
- masteropleidingen in hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs,
- overige masteropleidingen,
- opleidingen na het hbo (post-hbo), voor zover niveauverhogend, w.o. eerstegraads lerarenopleiding,
- cursussen PAO (postacademisch onderwijs),
- postdoctorale lerarenopleidingen,
- officiersopleidingen aansluitend op vwo.

7 Hoger onderwijs, derde fase
Onderwijs dat aansluit op hoger onderwijs, tweede fase:
- ‘onderwijs’ dat leidt tot promotie,
- opleidingen aan postdoctorale onderzoekscholen,
- als aio (assistent in opleiding) of oio (onderzoeker in opleiding),
- postdoctorale beroepsopleidingen (w.o. medici, apotheker, accountancy).