Onderwijsniveau SOI 1998

De plaats in de indeling van opleidingen naar niveau volgens de Standaard Onderwijsindeling 1998 (SOI 1998) van het CBS. Dit niveau wordt bepaald door de minimale onderwijsloopbaan die nodig is om een opleiding met succes te kunnen volgen en de duur van de opleiding.
In de SOI 1998 worden de volgende niveaus onderscheiden:
1 Onderwijs aan kleuters
- basisonderwijs groep 1 en 2,
- speciaal onderwijs voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK).

2 Lager of Primair onderwijs
- basisonderwijs groep 3 en hoger,
- speciaal onderwijs.

3 Voortgezet of Secundair onderwijs, lagere trap
Algemeen vormend en beroepsvoorbereidend onderwijs dat in directe aansluiting op het basisonderwijs gevolgd kan worden en daarnaast kort beroepsonderwijs zonder wettelijke toelatingseisen waarvan het eindniveau niet hoger is dan mavo/vbo:
- mavo,
- vbo (voorbereidend beroepsonderwijs),
- vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs),
- voortgezet speciaal onderwijs,
- havo/vwo leerjaren 1-3,
- assistentenopleiding in het kader van de WEB en sommige van de inmiddels niet meer bestaande primaire opleidingen in het kader van het leerlingwezen,
- korte beroepsopleidingen aansluitende op ca 2 jaar mavo of vbo,
- een deel van de cursussen zonder vooropleidingseisen,
- cursussen die aansluiten op niveau 3 met een duur van minder dan vier maanden in voltijdequivalenten.

4 Voortgezet of Secundair onderwijs, hogere trap
Algemeen vormend en beroepsonderwijs dat aansluit op het secundair onderwijs lagere trap, overige WEB-opleidingen, andere particuliere opleidingen en de niet meer bestaande leerlingwezenopleidingen met een cumulatieve duur van de opleidingen (omgerekend in fulltime-equivalenten) na niveau 3 via de kortste leerweg van minder dan vijf jaar.

4.1 Kort
Korte beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau 3 is vereist of gewenst:
- beroepsonderwijs met een fulltime duur van maximaal één jaar,
- leerlingwezenopleidingen met een cumulatieve studieduur van maximaal 24 maanden,
- kmbo (kort middelbaar beroepsonderwijs; dit is inmiddels beëindigd),
- WEB-basisberoepsopleiding,
- opleidingen voor certificaten havo en vwo.

4.2 Middellang
Beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau
3 (of 4.1) is vereist of gewenst:
- beroepsonderwijs met een cumulatieve voltijds studieduur van 13 maanden tot 3 jaar,
- leerlingwezenopleidingen met een cumulatieve studieduur van 25 maanden tot 6 jaar,
- WEB-vakopleiding,
- algemeen vormend onderwijs: havo (leerjaar 4-5)
en vhbo (voorbereidend hoger beroepsonderwijs).

4.3 Lang
Beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau
3 (of 4.2) is vereist of gewenst:
- beroepsonderwijs met een cumulatieve fulltime-duur van tenminste 3 jaar,
- mbo (3- of 4-jarig; dit is inmiddels beëindigd),
- leerlingwezenopleiding met een cumulatieve duur van tenminste 6 jaar,
- WEB-middenkader- en specialistenopleiding,
- algemeen vormend onderwijs: vwo e.d. (leerjaar 4-6).

5 Hoger onderwijs, eerste trap
Beroepsonderwijs dat aansluit op beroepsonderwijs op niveau 4.3 en algemeen vormend onderwijs op niveau 4.2; eerste fase van het wetenschappelijk onderwijs:
- hbo (hoger beroepsonderwijs) en daarmee vergelijkbare opleidingen,
- propedeuse en kandidaats/baccalaureaatsfase van het wetenschappelijk onderwijs,
- bachelor-opleidingen in hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs,
- post-hbo, voor zover niet niveauverhogend.

6 Hoger onderwijs, tweede trap
Onderwijs dat aansluit op het hoger onderwijs eerste trap:
- wetenschappelijk onderwijs na propedeuse/ kandidaats tot en met doctoraal examen,
- opleidingen na het hbo (post-hbo), voor zover niveauverhogend, w.o. eerstegraadslerarenopleiding,
- cursussen PAO (postacademisch onderwijs),
- postdoctorale lerarenopleidingen,
- master-opleidingen in hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

7 Hoger onderwijs, derde trap
Onderwijs dat aansluit op hoger onderwijs, tweede trap:
- ‘onderwijs’ dat leidt tot promotie,
- opleidingen aan postdoctorale onderzoekscholen,
- als aio (assistent in opleiding) of oio (onderzoeker in opleiding),
- postdoctorale beroepsopleidingen (w.o. medici, apotheker, accountancy).