Nederlandse grootte-eenheid (Nge)

Economische maat voor de omvang van een agrarisch bedrijf gebaseerd op het verschil tussen opbrengsten en bijbehorende specifieke kosten.
Voor de berekening van de NGE van een bedrijf worden bss-normen (bruto standaard saldi) gebruikt. Per gewas en diercategorie worden deze vastgesteld. Ze zijn gebaseerd op gemiddelde waarden over een periode van drie jaar en worden om de drie jaar geactualiseerd.
De NGE van een bedrijf is de som van de totale NGE van alle gewassen en dieren. Één NGE staat voor ongeveer 1400 euro. De NGE is met ingang van 2010 vervallen en vervangen door de Standaard Opbrengst (SO).
In de landbouwtelling werd tot en met 2009 een ondergrens gehanteerd van 3 NGE. Bij bedrijven met minder dan 3 NGE moet men denken aan bijvoorbeeld een bedrijf met maximaal 2 melkkoeien of maximaal 2 are groene paprika