Minimumloon

Het wettelijk minimum per 1 januari voor het loon van een voltijdwerknemer.
De minimale geldelijke inkomsten (=brutoloon) uit dienstbetrekking met uitzondering van overwerk, vakantiebijslagen, winstuitkering, uitkering bijzondere gelegenheid, vergoedingen, bijzondere vergoedingen, spaarloon en eindejaarsuitkeringen, als geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.