Kind-of-activity unit

Statistische eenheid die alle delen van een onderneming omvat die bijdragen aan een activiteit op klasseniveau (4 cijferig) van de NACE Rev.1, en die zodanig wordt afgebakend dat ze overeenkomt met één of meer operationele onderdelen van de onderneming. Voor elke aldus afgebakende statistische eenheid moet de onderneming in staat zijn een berekening of schatting te maken van productiewaarde, intermediair verbruik, arbeidskosten en aantal werkzame personen, exploitatieoverschot en bruto-investeringen in vaste activa.
Deze definitie is vaag, want een zodanig compromis dat interpretatie naar ieders gezichtspunt mogelijk is. Om de grens te bepalen van het streven naar homogeniteit voegt Nederland hieraan eisen toe op het gebied van zelfstandigheid naar productieproces en gerichtheid op derden. Dit leidt tot de definitie van bedrijf (bedrijfseenheid).

De definitie van kind-of-activity unit combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.