Indexcijfers CAO-lonen

Indexcijfers die de ontwikkeling weergeven van de brutolonen waarop werknemers bij een normale voltijdarbeidsduur onvoorwaardelijk recht hebben.
Deze cijfers hebben betrekking op de loon- en arbeidsduurgegevens zoals die staan vermeld in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's). Er worden dus geen gerealiseerde bedragen waargenomen; alleen afspraken met betrekking tot de schaallonen en bindend voorgeschreven toeslagen komen in de ontwikkeling van het CAO-loon tot uitdrukking. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar CAO-lonen inclusief bijzondere beloningen en CAO-lonen exclusief bijzondere beloningen, en tussen CAO-lonen per uur en CAO-lonen per maand. Wijzigingen in het CAO-loon komen tot uiting in zowel de lonen per maand als in de lonen per uur. Wijzigingen in de overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur zijn alleen van invloed op de CAO-lonen per uur.
Het CAO-loon inclusief bijzondere beloningen omvat de volgende elementen:
- het brutoloon voor normale arbeidstijd van voltijdwerknemers
- alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toeslagen
- alle bindend voorgeschreven bijzondere (niet maandelijkse) beloningen, zoals de vakantietoeslag of de eindejaarsuitkering.
Uitgesloten zijn toeslagen die in de CAO's voorwaardelijk zijn gesteld, zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor ploegendienst, en individuele loonstijgingen.