Financial lease

Alle aankopen van nieuwe of tweedehands materiële vaste activa, die in het verslagjaar bedrijfsklaar ter beschikking kwamen en langer dan een jaar worden gebruikt en verkregen zijn door financial lease contracten.
Bij financial lease (en huurkoop) gaat het om een in principe onopzegbare overeenkomst tot financiering van een materieel vast actief gedurende een periode (nagenoeg) gelijk aan de economische levensduur van dat materieel vast actief, gedurende welke periode de aankoopsom van het vast actief vermeerderd met kosten en winst in termijnen wordt terugbetaald. De kredietnemer (lessee) wordt economisch eigenaar van het geleasde.