Direct loon

De regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale verzekering behoren, vermeerderd met de waarde van niet-belaste vakantiebonnen, spaarloon, werkgeversbijdrage in de levensloopregeling, gespaard bedrag levensloopregeling, de werknemersbijdrage pensioen en vut én de vergoedingen voor woon-werkverkeer.
Tot het direct loon worden niet gerekend: bijdrage spaarregelingen, loon voor niet-gewerkte tijd, loon bij ziekte en tegemoetkomingen in de ziektekosten.