Comptabiliteitsvoorschriften

Voorschriften voor decentrale overheden op het terrein van de financial accounting op basis waarvan belangstellenden en belanghebbenden zich een verantwoord oordeel kunnen vormen over baten en lasten en de financiële positie van een decentrale overheid.
De voorschriften hebben betrekking op begroting, meerjarenraming, jaarrekening en de toelichting op deze stukken. De comptabiliteitsvoorschriften vinden hun grondslag in de Provinciewet en de Gemeentewet. Met ingang van 2003 is het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 vervangen door het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.