Bruto-inkomen

Het primair inkomen vermeerderd met uitkeringen inkomensverzekering, uitkeringen sociale voorziening, gebonden overdrachten en ontvangen inkomensoverdrachten.
Uitkeringen inkomensverzekering betreffen uitkeringen van sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.

Uitkeringen sociale voorziening betreffen diverse uitkeringen gefinancierd uit de algemene middelen zoals de bijstandsuitkering, de wajonguitkering en het oorlogs- en verzetpensioen.
Gebonden overdrachten betreffen tegemoetkomingen die gebonden zijn aan bepaalde uitgaven zoals de huursubsidie/huurtoeslag en de tegemoetkoming studiekosten.
Ontvangen inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals alimentatie ontvangen van de ex-echtgeno(o)t(e).