Bevolkingsgroei

De toe- of afname van de bevolking.
Levendgeborenen minus overledenen plus gevestigde personen minus vertrokken personen plus saldo correcties.
Exclusief grenswijzigingen en correcties ten gevolge van persoonskaartentellingen (persoonskaartentellingen waren mogelijk tot 1 januari 1995).