Belastingen op productie en invoer

Verplichte betalingen om niet, in geld of in natura, die door de overheid of door de instellingen van de Europese Unie worden opgelegd in verband met de productie of de invoer van goederen en diensten, het in dienst hebben van arbeidskrachten en de eigendom of het gebruik van grond, gebouwen of andere activa die in het productieproces worden aangewend. Deze belastingen zijn verschuldigd ongeacht of er winst wordt gemaakt.
De belastingen op productie en invoer hebben betrekking op alle door producenten aan de overheid en de EU betaalde belastingen, met uitzondering van de belastingen over de winst. Alle belastingen die huishoudens afdragen in hun hoedanigheid van consument worden echter gerekend tot belastingen op inkomen en vermogen. Zo wordt het deel van de onroerende zaakbelasting op woningen dat is betaald door bewoners, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen. Het deel dat is betaald door exploitanten van woningen, waartoe ook de eigen huiseigenaren behoren, wordt beschouwd als belasting op productie. Afhankelijk van de belastingplichtige kan eenzelfde belastingsoort dus tot beide belastingen zijn gerekend. De invoerrechten aan de EU zijn gerekend tot de belastingen op invoer. De invoerrechten die (via de overheid) door niet-ingezetenen aan de EU worden betaald, worden niet geregistreerd. De belastingen op productie en invoer worden geregistreerd volgens het bestemmingscriterium. Belastingen die door de centrale overheid worden geïnd ten behoeve van de lokale overheid of de EU worden dus niet geboekt bij de centrale overheid.