Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Hiertoe worden gerekend de Ongevallenwetten 1901 en 1921 (1901-1967), de Land- en Tuinbouwongevallenwet (1922-1967), de Invaliditeitswet (1919-1967), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (vanaf 1967), en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (1976-1998), de Wet arbeidsongeschiktheids-verzekering Zelfstandigen (vanaf 1998), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (vanaf 1998), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (vanaf 2006), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (vanaf 2010).