Meeste vakbondsleden onder werknemers openbaar bestuur en onderwijs

© Hollandse Hoogte / Joris van Gennip
Het percentage vakbondsleden onder werknemers van 15 tot 75 jaar was in 2022 het hoogst in de bedrijfstakken openbaar bestuur (29) en onderwijs (27). Het gemiddelde onder alle werknemers was 16 procent. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.

Vandaag publiceert het CBS een artikel waarin de kenmerken van vakbondsleden worden onderzocht. ‘Wat kenmerkt vakbondsleden?’ verschijnt in de reeks Statistische Trends. Tussen 2018 en 2022 is de organisatiegraad gedaald van 18 naar 16 procent. De percentages liepen het meest terug in de bedrijfstakken onderwijs (van 32 naar 27) en verhuur en handel van onroerend goed (van 16 naar 11).

Toch is het onderwijs nog steeds een van de bedrijfstakken waar de organisatiegraad het hoogst is. Ook in de bouw (23 procent) en de zorg (21 procent) lag die in 2022 hoger dan gemiddeld. Het verst onder het gemiddelde zaten de bedrijfstakken informatie en communicatie en de zakelijke dienstverlening (beide 8 procent).

Organisatiegraad onder werknemers (15 tot 75 jaar) naar bedrijfstak, 2022
 2022 (%)2018 (%)
Openbaar bestuur29,233,5
Onderwijs26,731,9
Bouwnijverheid23,025,4
Gezondheids-
en welzijnszorg
20,522,4
Nijverheid
(geen bouw)
en energie
18,322,0
Totaal16,318,4
Cultuur, recreatie,
overige diensten
14,016,3
Financiële
dienstverlening
11,68,6
Handel, vervoer
en horeca
11,613,1
Verhuur en handel
van onroerend goed
11,216,3
Landbouw, bosbouw
en visserij
8,911,7
Zakelijke
dienstverlening
8,310,1
Informatie en
communicatie
7,57,0
Bron: CBS, TNO

Organisatiegraad hoogst onder 55-plussers

De organisatiegraad hangt ook samen met kenmerken van werknemers, zoals hun geslacht en leeftijd. Zo zijn mannelijke werknemers vaker vakbondslid dan hun vrouwelijke collega’s (17 en 15 procent in 2022). Oudere werknemers zijn vaker lid dan jonge, vooral die tussen de 55 en 65 jaar (27 procent).

Onder middelbaar opgeleiden (18 procent) zijn vaker leden te vinden dan onder laag- en hoogopgeleiden (16 en 15 procent). Een flink verschil is er ook tussen werknemers met een vaste arbeidsrelatie en flexwerknemers. In 2022 waren vaste werknemers ruim tweemaal zo vaak vakbondslid (19 en 9 procent).

Organisatiegraad onder werknemers (15 tot 75 jaar), 2022
 Organisatiegraad (%)
15 tot 25 jaar6,5
25 tot 35 jaar11,6
35 tot 45 jaar15,8
45 tot 55 jaar19,0
55 tot 65 jaar26,9
65 tot 75 jaar22,0
Bron: CBS, TNO

Openbaar bestuur: relatief veel ouderen met vaste arbeidsrelatie

In de bedrijfstak openbaar bestuur, die bovenaan staat in het rijtje bedrijfstakken met een hoge organisatiegraad, werken naar verhouding veel oudere werknemers en veel werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Die zijn vaker lid van een vakbond.

De lage organisatiegraad in de bedrijfstak informatie en communicatie hangt onder meer samen met de gemiddeld lagere leeftijd van de werknemers en het hogere onderwijsniveau. Deze groepen zijn juist in mindere mate vakbondslid. Overigens kunnen de verschillen tussen bedrijfstakken niet volledig aan deze kenmerken worden toegeschreven.

Werknemers bij politie en brandweer vaakst vakbondslid

Ook tussen beroepsgroepen zijn er flinke verschillen in de organisatiegraad van werknemers. Met twee derde (67 procent) van de werknemers waren brandweerlieden en politiemensen veruit het vaakst vakbondslid. Daarna komen buschauffeurs en trambestuurders met bijna de helft (49 procent) en timmerlieden (43 procent). Algemeen directeuren waren met 3 procent het minst vaak lid van een vakbond. Een betrekkelijk kleine minderheid (5 procent) was georganiseerd onder managers in de ICT, managers in de verkoop en marketing, grafisch vormgevers en productontwerpers en kelners en barpersoneel.

Organisatiegraad onder werknemers (15 tot 75 jaar) naar beroepsgroep, 2022
 Organisatiegraad (%)
Vijf beroepsgroepen
met hoogste
organisatiegraad
Politie en brandweer67,3
Buschauffeurs en
trambestuurders
49,0
Timmerlieden42,8
Leerkrachten
basisonderwijs
39,6
Docenten algemene
vakken secundair
onderwijs
38,1
Vijf beroepsgroepen
met laagste
organisatiegraad
Kelners en barpersoneel5,3
Grafisch vormgevers en
productontwerpers
5,3
Managers verkoop
en marketing
4,9
Managers ICT4,8
Algemeen
directeuren
3,4
Bron: CBS, TNO

Vaker vakbondslid bij gevaarlijk werk

Als het gaat om de arbeidsomstandigheden van werknemers, blijkt dat met name de werknemers die gevaarlijk werk verrichten relatief vaak georganiseerd waren (25 procent). Dat geldt ook voor werknemers die (zeer) ontevreden zijn met hun arbeidsomstandigheden. Van hen was 21 procent lid. Werknemers die regelmatig fysiek zwaar werk doen, waren in 2022 met 19 procent ook bovengemiddeld vaak lid.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022.