Brede welvaart in 2019 hoog, wel grote druk op milieu

© Getty Images
In 2019 stond de economie in Nederland er sterk voor. Ook op andere terreinen ging het goed. De toch al grote tevredenheid met het leven nam verder toe, evenals het percentage hoogopgeleiden. Op een aantal terreinen staat de welvaart onder druk. Het tijdverlies door files is toegenomen en mensen hebben minder contact met familie, vrienden of buren. Daarnaast heeft niet iedereen in dezelfde mate geprofiteerd van de welvaartsstijging. Dit blijkt uit de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020, die vandaag verschijnt.

Het CBS publiceert op Verantwoordingsdag jaarlijks de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals op verzoek van het Kabinet. De monitor beschrijft hoe de brede welvaart zich in Nederland heeft vertaald in een kwaliteit van leven ‘hier en nu’, en welke druk door dit welvaartsstreven is gelegd op volgende generaties (brede welvaart ‘later’) en op mensen in andere landen (brede welvaart ‘elders’).

Deze editie van de monitor gaat over 2019. Dat betekent dat de grote impact van COVID-19 op vele aspecten van onze economie en samenleving in deze editie niet aan de orde komt. Sinds de tweede helft van maart van dit jaar zorgden de wereldwijde corona-uitbraak en de daarmee samenhangende maatregelen voor een ongekende teruggang in economische activiteit en verandert ook het beeld van veel sociale indicatoren die in de monitor brede welvaart worden gebruikt. De grote betekenis van zaken als toegankelijkheid tot de zorg, sociale vangnetten, vertrouwen in instituties en toegang tot schone natuur voor het welbevinden van mensen, werd de afgelopen periode echter eens te meer duidelijk. Dit illustreert eens te meer hoe belangrijk het is om maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een optiek van brede welvaart te beschrijven.

Brede welvaart ‘hier en nu’ hoog en stijgend

Eén van de grote vragen in het maatschappelijke debat is in hoeverre de groei van het bruto binnenlands product de brede welvaart ten goede komt. De uitkomsten van deze derde monitor laten zien dat de brede welvaart in de periode 2012–2019 inderdaad op veel vlakken is toegenomen. Er is sprake van een duidelijke toename van de materiële welvaart, van inkomen en consumptie. Hier kan wel de kanttekening bij worden geplaatst dat het volume van het bbp vanaf 1995 met meer dan 60 procent steeg, maar dat de groei van het reëel beschikbaar inkomen en het volume van de consumptie van huishoudens hier met een toename van 40 procent bij achterbleven. Ook de niet-materiële aspecten van de welvaart zijn op veel vlakken verbeterd. Zo is de tevredenheid met het leven in Nederland de laatste jaren verder toegenomen.
Op een aantal terreinen staat de welvaart echter onder druk. De filedruk neemt toe, de tevredenheid met de vrije tijd neemt af en in lijn daarmee daalt ook het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet, alsmede het aantal contacten met familie, vrienden of buren. Mogelijk is dit een keerzijde van de hoge en de laatste jaren sterk toegenomen nettoarbeidsparticipatie.

Brede-welvaarttrends (BWT): hier en nu
BredeWelvaartTrendsHier en Nu+1,1%Bruto binnenlandsproductPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20193e van 19PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+1,6%ptWelzijnTevredenheid methet levenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20191e van 16PositiefPositiefKlik voor meer informatie+1,2%ptWelzijnPersoonlijkewelzijnsindexMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019PositiefNeutraalKlik voor meer informatie-0,8%ptWelzijnErvaren regie overhet eigen levenPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2016-20184e van 28NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+1,0%Materiële welvaartMediaan besteedbaarinkomenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-20187e van 28PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+0,8%Materiële welvaartIndividueleconsumptiePositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20195e van 17PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+1,0%GezondheidGezonde levensverwachtingmannenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201916e van 28NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+0,8%GezondheidGezonde levensverwachtingvrouwenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201922e van 28NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie-0,1%ptGezondheidOvergewicht Positie in EU in 2016Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201910e van 28NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie-0,4%ptArbeid en vrije tijdLangdurigewerkloosheidPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20198e van 28NeutraalPositiefKlik voor meer informatie+1,0%ptArbeid en vrije tijdNettoarbeidsparticipatie Positie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20193e van 28PositiefPositiefKlik voor meer informatie+0,8%ptArbeid en vrije tijdHoogopgeleidebevolkingPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201911e van 28PositiefPositiefKlik voor meer informatie+0,3%ptArbeid en vrije tijdTevredenheid metvrije tijdPositie in EU in 2013Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20193e van 28NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie+4,5%Arbeid en vrije tijdTijdverlies door filesen vertragingMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2018NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie+1,3%ptArbeid en vrije tijdTevredenheid metwerk (werknemers)Positie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20197e van 28NeutraalPositiefKlik voor meer informatie+1,0%ptWonenKwaliteit vanwoningenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201918e van 28NeutraalPositiefKlik voor meer informatie+1,0%ptWonenTevredenheid metwoningPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20199e van 28NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie-0,3%ptSamenlevingContact met familie,vrienden of burenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20191e van 16NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie+1,7%SamenlevingInspraak enverantwoordingsplichtPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-20184e van 28NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+0,4%ptSamenlevingVertrouwen ininstitutiesPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20192e van 16PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+0,1%ptSamenlevingVertrouwen inmensenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20192e van 16PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+4,5%ptSamenlevingOntwikkeling normenen waardenMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2018NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie-0,9%ptSamenlevingVrijwilligerswerk Positie in EU in 2015Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20191e van 28NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie0,0%ptVeiligheidVaak onveilig voelenin de buurtMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2019PositiefPositiefKlik voor meer informatie-0,8%ptVeiligheidSlachtofferschap vanmisdaadPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-201911e van 16PositiefPositiefKlik voor meer informatie+0,3%ptMilieuBeheerde natuurin NNNMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2018PositiefPositiefKlik voor meer informatie+1,2%ptMilieuKwaliteit vanzwemwater binnenwaterenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201917e van 26PositiefNeutraalKlik voor meer informatie-0,7%MilieuFauna van zoetwateren moerasMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2018NegatiefNegatiefKlik voor meer informatie-1,2%MilieuFauna vanhet landMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2018NeutraalNegatiefKlik voor meer informatie+1,6%ptMilieuStikstofdepositie enlandnatuurMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2018NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+5,1%MilieuStedelijke blootstelling aanfijnstof (PM2,5)Positie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-20188e van 25PositiefNeutraalKlik voor meer informatie-1,0%ptMilieuMilieuproblemen Positie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201922e van 28NeutraalPositiefKlik voor meer informatie
Sluit dit thema
Wiel_Hier-en-Nu_Positie-EUPositie in EUDe balken geven de positie aan van Neder-land in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieLegendaGeen databbpper hoofdbevolkingWelzijnMateriëleWelvaartWonenVeiligheidGezondheidArbeid en vrije tijdMilieuSamenleving02010304050607080910111214131516211718192022232425272628293031Stijging Brede WelvaartGeen veranderingDaling Brede WelvaartLangjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)Legenda

Brede welvaart ‘later’: toenemende druk op milieu

Het economisch kapitaal dat van belang is om de economie op de lange termijn te laten groeien, laat een gemengd beeld zien. Het fysieke kapitaal, de hoeveelheid en de kwaliteit van machines, werktuigen en infrastructuur, is in de periode 2012–2019 trendmatig gedaald. Hier staat overigens een duidelijke stijging van het kenniskapitaal tegenover. Opvallend is de omvang van de schulden van huishoudens, die naar Europese maatstaven groot is.
Qua menselijk kapitaal kent Nederland belangrijke opwaartse trends. Zowel het aantal gewerkte uren als het aandeel hoogopgeleiden in de totale bevolking stijgt.
Sociaal kapitaal wordt wel als de smeerolie van de samenleving gezien en wordt gemeten in termen van de kwaliteit van maatschappelijke netwerken. Het sociaal kapitaal in Nederland is redelijk groot en stijgend. Nederland kan worden gezien als een high trust society waarin het vertrouwen van mensen in de medemens en de belangrijkste instituties hoog is.
Nederland is kwetsbaar op het gebied van natuurlijk kapitaal. Het stikstofoverschot behoort tot de hoogste in Europa, het aandeel hernieuwbare energie tot de laagste. Iets meer dan zeventig procent van de landnatuur in Nederland kampt wat stikstof betreft met een lichte of zwaardere overschrijding van de kritische grens. Verder geven, op één neutrale ontwikkeling na, alle indicatoren het beeld van een dalende biodiversiteit. Wel stijgt het areaal beheerde natuur.

Brede-welvaarttrends (BWT): later
BredeWelvaartTrendsLater+1,1%Bruto binnenlandsproductPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20193e van 19PositiefNeutraalKlik voor meer informatie-0,7%Economisch kapitaalFysiekekapitaalgoederenvoorraadPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-20187e van 11NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie-1,8%Economisch kapitaalKenniskapitaal-goederenvoorraadPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-20181e van 12PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+0,4%Economisch kapitaalGemiddelde schuldper huishoudenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-201823e van 25NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+35,7%Economisch kapitaalMediaan vermogenvan huishoudensMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2018NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie-10,8%Natuurlijk kapitaalFossieleenergiereservesPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20197e van 13NegatiefNegatiefKlik voor meer informatie+26,7%Natuurlijk kapitaalOpgesteld vermogenhernieuwbare elektriciteitPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201922e van 26PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+0,3%ptNatuurlijk kapitaalBeheerde natuurin NNNMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2018PositiefPositiefKlik voor meer informatie-32,3%Natuurlijk kapitaalFosforoverschot Positie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201910e van 16NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie-10,1%Natuurlijk kapitaalStikstofoverschot Positie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201917e van 17NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie-1,2%Natuurlijk kapitaalFauna vanhet landMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2018NeutraalNegatiefKlik voor meer informatie-0,7%Natuurlijk kapitaalFauna van zoetwateren moerasMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-2018NegatiefNegatiefKlik voor meer informatie+1,6%Natuurlijk kapitaalOppervlakte- engrondwaterwinningPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-201811e van 14PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+5,1%Natuurlijk kapitaalStedelijke blootstelling aanfijnstof (PM2,5)Positie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-20188e van 25PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+0,3%Natuurlijk kapitaalCumulatieveCO₂-emissiesPositie in EU in 2014Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201913e van 17NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie+1,3%Menselijk kapitaalGewerkteurenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201919e van 28PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+0,8%ptMenselijk kapitaalHoogopgeleidebevolkingPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201911e van 28PositiefPositiefKlik voor meer informatie+0,8%Menselijk kapitaalGezonde levensverwachtingvrouwenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201922e van 28NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+1,0%Menselijk kapitaalGezonde levensverwachtingmannenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201916e van 28NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+0,1%ptSociaal kapitaalVertrouwen inmensenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20192e van 16PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+0,6%ptSociaal kapitaalDiscriminatiegevoelens Positie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2016-201812e van 16NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+0,4%ptSociaal kapitaalVertrouwen ininstitutiesPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20192e van 16PositiefNeutraalKlik voor meer informatie
Sluit dit thema
Wiel_Later_Positie-EUbbpper hoofdbevolkingPositie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieLegendaGeen dataEconomischkapitaal02010304Natuurlijkkapitaal05060708091011121314Menselijkkapitaal15161718Sociaalkapitaal192021Stijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede WelvaartLangjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)Legenda

Brede welvaart ‘elders’: hogere invoer, ook van biomassa en metalen

De brede welvaart elders beschrijft de effecten die het Nederlandse welvaartsstreven heeft op de rest van de wereld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de positieve effecten die handel kan hebben op de werkgelegenheid en inkomens in andere landen. Ook wordt gekeken in welke mate Nederland een beslag legt op schaarse natuurlijke hulpbronnen in het buitenland.
De importen uit Azië en Oceanië zijn trendmatig gestegen, die uit Afrika zijn daarentegen gedaald. In principe wordt toegenomen handel als positief voor de welvaart in het buitenland gezien. Een toenemende handel kan immers werkgelegenheid en inkomsten met zich meebrengen. Ook vallen de naar Europese maatstaven hoge uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking (als percentage van het bbp) op.
Uiteraard zijn er vormen van handel die de brede welvaart in het buitenland negatief beïnvloeden. Zo stijgen de ingevoerde hoeveelheden biomassa en metalen trendmatig, net als de invoer van metalen uit de armste landen. Uit het oogpunt van het behoud van grondstoffen voor volgende generaties wordt dit als negatief voor de brede welvaart gezien. Ten slotte valt de sterke toename van de broeikasgasvoetafdruk in 2019 ten opzichte van 2018 op.

Brede-welvaarttrends (BWT): elders
BredeWelvaartTrendsElders+1,1%Bruto binnenlandsproductPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20193e van 19PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+3,5%Handel en hulpInvoer vangoederen totaalMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+1,0%Handel en hulpInvoer van goederenuit EuropaMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+9,8%Handel en hulpInvoer van goederenuit AfrikaMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie+10,7%Handel en hulpInvoer van goederenuit AmerikaMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+6,7%Handel en hulpInvoer van goederenuit AziëMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+1,7%Handel en hulpInvoer van goederenuit OceaniëMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+1,8%Handel en hulpTotale invoeruit LDC'sPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-20192e van 28NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+0,0%ptHandel en hulpOntwikkelingshulp Positie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-20186e van 25NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+0,1%ptHandel en hulpOverdrachten Positie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2017-20184e van 28PositiefNeutraalKlik voor meer informatie-1,6%Milieu en grondstoffenInvoer fossieleenergiedragersPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201928e van 28NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie-13,6%Milieu en grondstoffenInvoer fossiele energiedragersuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019PositiefNeutraalKlik voor meer informatie+7,1%Milieu en grondstoffenInvoermetalenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201925e van 28NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie+151,3%Milieu en grondstoffenInvoer metalenuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie+4,2%Milieu en grondstoffenInvoer niet-metaalmineralenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201926e van 28NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie-4,5%Milieu en grondstoffenInvoer niet-metaal mineralenuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+2,7%Milieu en grondstoffenInvoerbiomassaPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-201928e van 28NegatiefNeutraalKlik voor meer informatie-2,7%Milieu en grondstoffenInvoer biomassauit LDC'sMiddellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019NeutraalNeutraalKlik voor meer informatie+3,5%Milieu en grondstoffenBroeikasgasvoetafdruk Middellangetermijntrend (2012-2019)Ontwikkeling in 2018-2019NeutraalNegatiefKlik voor meer informatie
Sluit dit thema
Wiel_Elders_Positie-EUPositie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieLegendaGeen databbpper hoofdbevolkingHandel en hulp080709 Milieu en grondstoffen101112131514161817010203040605Stijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)Legenda