CBS:Werkloosh. 3,9%(mei18) 3,9%(apr18) 5,1%(mei17)

FLASH 17 mei 2018 PB12-000A CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS WERKLOZE BEROEPSBEVOLKING / DUTCH UNEMPLOYED LABOUR FORCE mei18 apr18 mei17 Seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 355.000 357.000 456.000 Werkzame beroepsbevolking 8.724.000 8.712.000 8.539.000 Werkloosheidspercentage 3,9% 3,9% 5,1% Niet seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 370.000 384.000 471.000 Werkzame beroepsbevolking 8.695.000 8.684.000 8.511.000 Werkloosheidspercentage 4,1% 4,2% 5,2% Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl