Waterschappen investeren 5 miljard euro

© ANP

In de komende vier jaar investeren waterschappen 5 miljard euro. Ze verwachten daarvan 2 miljard euro te investeren in waterkeringen om Nederland te beschermen tegen het zeewater en overstromingen van meren en rivieren. Dit meldt CBS vandaag op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

De taak van waterschappen is om Nederland te beschermen tegen hoogwater, te voorzien van oppervlaktewater van goede kwaliteit en met een beheersbaar waterpeil en te zorgen voor een goede afvalwaterzuivering.  De waterschappen verwachten voor  de periode 2016-2019 naast de 2 miljard voor waterkeringen  nog  1,4 miljard euro te investeren in gemalen en andere infrastructuur om de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater beheersbaar te houden. Voor waterzuiveringsprojecten verwachten de waterschappen investeringen van 1,3 miljard euro en voor overige investeringen zoals (vaar)wegen, ICT en huisvesting 0,3 miljard euro.

Investeringen waterschappen, 2016-2019

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (noordelijk deel Noord-Holland) investeert in de periode 2016-2019 voor meer dan 300 miljoen euro in de bescherming tegen hoogwater vanuit de zee en de binnenwateren (onder andere vernieuwing Markermeerdijk, hoogwaterkering Den Oever en Prins Hendrikzanddijk Texel). Het Waterschap Noorderzijlvest (west en noord Groningen) investeert ook voor meer dan 300 miljoen euro in waterkeringen in dezelfde periode (onder andere dijkverbetering tussen de Eemshaven en Delfzijl, verbetering van de zeedijk Lauwersmeer en Waddenzeedijk). Waterschap Rivierenland (stroomgebied van Lek, Merwede en Waal) raamt investeringen van meer dan 300 miljoen voor onder meer dijkverbeteringsprojecten die vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Ruimte voor de Rivier.

Waterschappen heffen 2,7 miljard euro in 2016

Waterschappen hebben twee hoofdtaken: de watersysteemtaak en de afvalwaterzuiveringstaak. De uitgaven die de waterschappen maken voor die taken, dekken zij vrijwel geheel uit de waterschapsbelasting. Waterschappen verwachten in 2016 bijna 2,7 miljard euro op te halen aan belastingen. Dit is een stijging van 1,9 procent ten opzichte van 2015. Zowel de opbrengsten voor de bescherming tegen hoogwater en voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit (watersysteemheffing) als de opbrengst voor de zuivering van afvalwater (zuiveringsheffing) stijgen in 2016.

Waterschapsheffingen

Heffing ‘zorg voor droge voeten’ stijgt 2,5 procent

De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt naar verwachting in 2016 met 2,5 procent naar 1,4 miljard euro. De watersysteemheffing is vooral bedoeld voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, waterlopen alsmede het waterpeilbeheer. Deze heffing voor het
"houden van droge voeten en (kwalitatief) voldoende water" kent meerdere tariefsystemen. Zo betalen alle inwoners een ingezetenetarief per huishouden. Daarnaast is er een tarief ‘gebouwd’, voor woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden. Dit tarief is gebaseerd op de WOZ-waarde van het gebouw. Ook zijn er aparte tarieven voor eigenaren van grond zonder bebouwing en van natuurterreinen. Deze laatste twee betalen een tarief per hectare grond.

De opbrengst voor waterzuivering stijgt met 1,2 procent naar 1,3 miljard euro. Huishoudens en bedrijven betalen deze heffing voor de zuivering van het afvalwater. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate waarin zij het water vervuilen, dit wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden.

Watersysteemheffing 2016

Zuiveringsheffing 2016